Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 7/09 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym na 2009 r.

Data podpisania: 2009/01/09

Data wejścia w życie: 2009/01/09


ZARZĄDZENIE NR 7/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 09 stycznia 2009 r.


w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym na 2009 r.


Na podstawie art. 80 ust. 3, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art.32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), § 5 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr LXI/1137/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym zmienionej Uchwałą Nr LXII/1158/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 września 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, Uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok, zarządzam, co następuje:
§ 1 Ustalam miesięczna dotację z budżetu Miasta na:
1) jednego ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez inny organ w Szczecinie w wysokości - 500,95 zł
2) jednego ucznia w publicznym gimnazjum prowadzonym przez inny organ w Szczecinie w wysokości - 451,16 zł
3) jednego ucznia w publicznym liceum ogólnokształcącym prowadzonym przez inny organ w Szczecinie w wysokości - 452,19 zł
4) jednego ucznia w publicznej szkole zawodowej prowadzonej przez inny organ w Szczecinie w wysokości - 325,64 zł
§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2009 r. 


                                                                                    Prezydent Miasta Szczecin 
                                                            Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Oswiaty, wytworzono: 2009/02/03, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Dominik Molawa, dnia: 2009/02/03 12:20:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Molawa 2009/02/03 12:20:58 modyfikacja wartości
Dominik Molawa 2009/02/03 11:01:07 modyfikacja wartości
Dominik Molawa 2009/02/03 10:57:59 nowa pozycja