Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 145/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz jednostce organizacyjnej nie podlegającej Gminie Miasto

Data podpisania: 2009/04/06

Data wejścia w życie: 2009/04/06


ZARZĄDZENIE NR 145/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 kwietnia 2009r. 

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz jednostce organizacyjnej nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162. poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102. poz.1055, Nr 116. poz. 1203, Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 Nr 223, poz.1458 )zarządzam co następuje:§ 1.Przekazać nieodpłatnie na rzecz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie ul. Przestrzenna 21
składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin wykazane w załączniku nr 1.

§ 2.Przekazać nieodpłatnie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie ul. Grzymińska 6 składniki majątkowe Urzędu
Miasta Szczecin wykazane w załączniku nr 2.

§ 3.Przekazać nieodpłatnie na rzecz Fundacji Pomocy Samotnej Matce p.w. św.
Józefa w Szczecinie ul. Wielkopolska 32 składniki majątkowe Urzędu Miasta wykazane
w załączniku nr 3.

§ 4.Przekazać nieodpłatnie na rzecz Świetlicy Środowiskowej Oratorium
Św. Jana Bosko w Szczecinie ul. Witkiewicza 64 składniki majątkowe Urzędu Miasta
wykazane w załączniku nr 4

§ 5.Przekazać nieodpłatnie na rzecz Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej
w Szczecinie ul. Czesława 9 składniki majątkowe Urzędu Miasta wymienione w
załączniku nr 5.

§ 6.Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Obsługi Urzędu.

§ 7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Obsługi Urzędu, wytworzono: 2009/04/09, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Bożena Handzel, dnia: 2009/04/09 08:20:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bożena Handzel 2009/04/09 08:20:57 nowa pozycja