Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 276/09 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Data podpisania: 2009/06/16

Data wejścia w życie: 2009/07/01


ZARZĄDZENIE NR 276/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 18 marca 2009 r. w spawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398), zarządzam co następuje:

§ 1. W Urzędzie Miasta Szczecin wprowadza się regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zwany dalej „regulaminem”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 432/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12 października 2004 r.  w sprawie zasad tworzenia i podziału funduszu nagród oraz przyznawania indywidualnych nagród pracownikom Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm.: zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 422/08 z 30 września 2008 r., zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin  Nr 520/08 z dnia 25 listopada 2008 r.),
2) zarządzenie Nr 609/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 listopada 2006 r.  w sprawie zasad wynagradzania prowizyjnego pracowników Urzędu Miasta Szczecin wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych (zm.: zarządzenie Nr 257/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2008 r.).

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom do wiadomości regulaminu.

2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie regulaminu na tablicy ogłoszeń w sekretariatach jednostek organizacyjnych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie jego treści w uminecie (w katalogu zarządzeń Prezydenta Miasta oraz w katalogu regulaminów).


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/06/17, odpowiedzialny/a: Łubian Grzegorz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2009/06/17 12:38:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2009/06/17 12:38:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/06/17 12:37:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/06/17 12:33:43 nowa pozycja