Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 293/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w 2009 r. w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/06/25

Data wejścia w życie: 2009/06/25


            Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145,  poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i  Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900 , Nr 171, poz. 1056 i Nr 214, poz. 1343) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,.z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,  poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje :

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 134/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w 2009 r. w Urzędzie Miasta Szczecin w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  pkt 6 otrzymuje brzmienie:

 „ 6) Zespół spisowy nr 6 - Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

 

Przewodniczący:

a)        Magdalena Felska – Kapuścińska -     Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                              i Ochrony Środowiska,

Członkowie:

b)       Ryszard Tosiek -                                   Główny Specjalista w Wydziale  Gospodarki
                                                             Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c)        Jerzy Antczak -                                     Podinspektor w Wydziale  Gospodarki  
                                                             Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Obecni przy spisie:

d)       Tomasz Holona -                                   Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                             i Ochrony Środowiska, osoba odpowiedzialna  
                                                             za ewidencję środków trwałych oraz  
                                                             inwestycje rozpoczęte,”

 

 

 

 

2)      pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) Zespół spisowy Nr 12 - Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)- prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

Przewodniczący:

a)        Magdalena Felska – Kapuścińska -     Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                              i Ochrony Środowiska,

Członkowie:

b)       Ryszard Tosiek -                                   Główny Specjalista w Wydziale  Gospodarki
                                                             Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c)        Jerzy Antczak -                                     Podinspektor w Wydziale  Gospodarki  
                                                             Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Obecni przy spisie:

d)       Tomasz Holona -                                   Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                             i Ochrony Środowiska, osoba odpowiedzialna  
                                                             za ewidencję środków trwałych oraz  
                                                             inwestycje rozpoczęte,”

 

 

 

3) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

   

 „17) Zespół Spisowy Nr 17 – Środki trwałe (bez gruntów i praw) obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

 

Przewodniczący:

a)        Magdalena Felska – Kapuścińska -     Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                              i Ochrony Środowiska,

Członkowie:

b)       Ryszard Tosiek -                                   Główny Specjalista w Wydziale  Gospodarki
                                                             Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c)        Jerzy Antczak -                                     Podinspektor w Wydziale  Gospodarki  
                                                             Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Obecni przy spisie:

d)       Tomasz Holona -                                   Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
                                                             i Ochrony Środowiska, osoba odpowiedzialna  
                                                             za ewidencję środków trwałych oraz  
                                                             inwestycje rozpoczęte,”

 

 

            § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wojciech Wnuk, wytworzono: 2009/06/29, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2009/06/29 12:44:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2009/06/29 12:44:54 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2009/06/29 12:29:59 nowa pozycja