Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 151/09 Zarządzenie NR 151/09 prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Programów Profilaktyki Zdrowia

Data podpisania: 2009/04/15

Data wejścia w życie: 2009/04/15


ZARZĄDZENIE NR  151/09
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 kwietnia 2009r.
 
w sprawie powołania Zespołu ds. Programów Profilaktyki Zdrowia.

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm.: Zarządzenie Nr 329/07 z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 z dnia 18 lutego 2008 r., Zarządzenie Nr 531/08 z dnia 1 grudnia 2008 r.)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.1. Powołuje się Zespół ds. Programów Profilaktyki Zdrowia, w następującym składzie:
Przewodniczący:
1)      Prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała -      
     Kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej,
Członkowie:
2)      Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz -
Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej,
3)      Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz -
Kierownik Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej Pomorskiej Akademii Medycznej,
4)      Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki -
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego w  Szczecinie,
         5)    Prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska -
Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiej Akademii Medycznej,
6)     Prof. dr hab. n. med. Alicja Walczak -
 Kierownik Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Pomorskiej     Akademii     Medycznej
7)      Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz -
 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 
8)        Dr n. med. Maria Giżewska -
Z-ca Kierownika Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii,
Chorób   Metabolicznych i Kardiologii  Wieku Rozwojowego Pomorskiej Akademii Medycznej,
9)       Lek. med. Sabina Mikee -
Z-ca Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii,       
10)   Mgr Dąbrówka Załuska -    
Kierownik Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Szczecinie.                          
 
2. Zadaniem Zespołu o którym mowa w ust 1 jest  ustalanie założeń oraz wyznaczenie kierunków powstawania programów zdrowotnych i zapewnienie merytorycznych źródeł informacji zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
 
§ 2. Wsparcie organizacyjne prac zespołu zapewnia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.
  
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw społecznych, kultury, ochrony konserwatorskiej zabytków, kultury fizycznej, 
sportu i turystyki.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2009/04/16, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Monika Matkowska, dnia: 2009/04/16 10:52:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Matkowska 2009/04/16 10:52:16 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/04/16 10:39:15 nowa pozycja