Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 133/09 powołanie Zespołu Roboczego ds. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Data podpisania: 2009/03/27

Data wejścia w życie: 2009/03/27


ZARZĄDZENIE NR 133/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r., Zarządzenie Nr 531/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 grudnia 2008 r.) w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766) oraz Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 37, poz. 287) zarządzam, co następuje :


§ 1. Powołuję Zespół Roboczy ds. wyborów posłów do parlamentu Europejskiego w składzie :

Przewodniczący Zespołu :
1) Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta,

Zastępca Przewodniczącego :
2) Anna Bartczak - Zastępca Dyrektora Biura Rady Miasta –
Urzędnik Wyborczy,

Członkowie :
3) Krzysztof Siuda - Dyrektor Biura Rady Miasta,
4) Grzegorz Łubian - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
5) Ewa Słodkowska - Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu,
6) Lidia Matlak - Dyrektor Biura Obsługi Interesantów,
7) Lidia Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty,
8) Andrzej Feterowski - Dyrektor Wydziału Informatyki,
9) Monika Ignatowska – Kaliciak - Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

§ 2. Zadaniem Zespołu Roboczego, o którym mowa w § 1 jest organizacyjne przygotowanie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3. 1. Zespół Roboczy działa na podstawie harmonogramu prac związanych z przeprowadzeniem wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
2. Przewodniczący Zespołu Roboczego zobowiązany jest do bieżącego informowania Prezydenta Miasta o stanie przygotowań do wyborów.

§ 4. Zobowiązuje się :
1) Dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu do zapewnienia Zespołowi Roboczemu odpowiednich pomieszczeń, niezbędnych środków technicznych i materiałów biurowych, a w razie potrzeby również środków transportu do realizacji zadania,
2) wszystkich Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur Urzędu Miasta do udzielania Zespołowi niezbędnej pomocy organizacyjnej oraz technicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/03/27, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2009/04/08 12:13:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2009/04/08 12:13:00 nowa pozycja