Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 483/09 w sprawie przekazania składników majątkowych UM Szczecin jednostce budżetowej Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2009/10/08

Data wejścia w życie: 2009/10/08


ZARZĄDZENIE NR 483/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8. października 2009 r.


w  sprawie  przekazania składników majątkowych UM Szczecin jednostce  budżetowej Gminy Miasto  Szczecin


 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z Uchwałą Nr XXXIII/829/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu  zarządzam, co następuje :

 

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie system wspierający OTAGO, oprogramowanie inne oraz urządzenia sieciowe  jednostce budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521  Szczecin, według załącznika do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Informatyki.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2009/10/21, odpowiedzialny/a: Andrzej Feterowski, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/21 08:53:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/21 08:53:03 nowa pozycja