Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 370/09 Powołanie Zespołu Konsultacyjnego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Szczecina do 2025 i opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2010-2014

Data podpisania: 2009/07/29

Data wejścia w życie: 2009/07/29


Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, zarządzam, co następuje :
 
 
 
§ 1. Powołuje się Zespół Konsultacyjny ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Szczecina do 2025 i opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju na lata Szczecina 2010-2014, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:
Przewodniczący:
1)        Krzysztof Nowak             Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Zastępcy Przewodniczącego:
2)        Tomasz Banach                            Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
3)        Zbigniew Stasiów             Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta
Członkowie:
4)        Iwona Bobrek                              Dyrektor Biura Budżetu i Funduszy Pomocowych
5)        Jacek Cerebież – Tarabicki          Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
6)        Witold Daniłkiewicz                      Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności
7)        Marek Dymek                              Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki
8)        Grzegorz Łubian                           Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
9)        Krzysztof Michalski                      Zastępca Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta
10)    Anna Nawacka – Górzeńska        Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta
11)    Ewa Nosek                                  Architekt Miasta, Wydział Rozwoju Miasta
12)    Michał Przepiera                          Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
13)    Lidia Rogaś                                  Dyrektor Wydziału Oświaty
14)    Agata Stankiewicz                        Dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków
15)    Paweł Szczyrski                           Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych
16)    Robert Szych                               Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki
17)    Piotr Wachowicz                          Dyrektor Biura Promocji i Informacji
18)    Daniel Wacinkiewicz                     Dyrektor Biura Prezydenta Miasta
19)    Marcin Wajdziak                          Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 


§ 2.Do zadań Zespołu należy:
1)        odbiór merytoryczny i ostateczna akceptacja dokumentów opracowywanych w ramach poszczególnych etapów umowy zawartej z WYG International Sp. z o.o. - wykonawcą któremu powierzono „Aktualizację Strategii Rozwoju Szczecina do 2025 oraz opracowanie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2010-2014”, w szczególności są to następujące dokumenty:
w ramach etapu I „Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina”:
a)    Diagnoza społeczno-gospodarcza,
b)   Ocena realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2015,
c)    Aktualizacja celów Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
d)   Raporty z warsztatów/ konsultacji eksperckich oraz społecznych,
e)    Opis uwarunkowań oraz relacji między Strategią Rozwoju Szczecina, a innymi opracowaniami planistycznymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wnioski
i wytyczne do aktualizacji Strategii Rozwoju Szczecina,
f)     Propozycje modyfikacji polityk branżowych i innych miejskich dokumentów planistycznych,
g)    Identyfikacja programów rozwojowych,
h)    Projekt Strategii Rozwoju Szczecina do roku 2025
i)      Zestawienie kluczowych zmian w dokumencie Strategii Rozwoju Szczecina do roku 2025;
w ramach etapu II „Usprawnienie systemu zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Szczecina 2025”:
j)     Diagnoza istniejącego systemu zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Szczecina,
k)   Model zarządzania procesem wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii w okresach krótko- i średnioterminowych oraz procedur aktualizacji;
w ramach etapu III „Opracowanie procedury przygotowania, wdrażania, monitorowania
i aktualizowania Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina”:
l)      Procedura przygotowania, wdrażania, monitorowania i aktualizowania Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina;
w ramach etapu IV „Przygotowanie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2010-2014”:
m) Model Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina,
n)    System zarządzania finansowego dla działań związanych z wdrażaniem Strategii oraz Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina,
o)   Projekt Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2010-2014;
2)        współpraca z WYG International Sp. z o.o. w związku z implementacją systemu zarządzania realizacją Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2010-2014, w ramach realizacji etapu VI umowy i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac wdrożeniowych, w tym zatwierdzanie raportów z przebiegu prac
i propozycji działań korygujących i naprawczych niezbędnych do usprawnienia procesu wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizowania Strategii i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.
 
§ 3. 1. Ustala się następującą organizację pracy Zespołu w zakresie przekazywania materiałów i przepływu informacji:
1)        członkowie Zespołu otrzymują opracowania, o których mowa w § 2 pkt 1 sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem realizacji etapów umowy;
2)        członkowie Zespołu przygotowują uwagi do opracowania w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego otrzymania i przekazują do Wydziału Rozwoju Miasta. W zależności od rodzaju opracowania termin ten może ulec wydłużeniu w uzgodnieniu z wykonawcą przed przekazaniem opracowania członkom Zespołu;
3)        Wydział Rozwoju Miasta na podstawie uwag otrzymanych od poszczególnych członków Zespołu przygotowuje ogólny wykaz uwag i przekazuje go wykonawcy oraz członkom Zespołu;
4)        opracowania, opinie i uwagi do opracowań, zawiadomienia o posiedzeniach oraz materiały na posiedzenia przekazywane są za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej Urzędu Miasta, a w uzasadnionych przypadkach również w wersji papierowej.
2. Ustala się następującą organizację pracy w zakresie organizacji posiedzeń Zespołu:
1)        posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu w uzgodnieniu z Zastępcą Przewodniczącego;
2)        posiedzenia Zespołu są zwoływane w celu:
a)        uzgodnienia wspólnej opinii Zespołu na temat opracowania przed przekazaniem wykazu uwag wykonawcy - w przypadku rozbieżności pomiędzy uwagami poszczególnych członków Zespołu;
b)        akceptacji ostatecznej wersji opracowania - po odniesieniu się wykonawcy do uwag członków Zespołu;
c)        uzgodnienia wspólnego stanowiska lub wydania opinii w sprawach związanych
z aktualizacją Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i opracowaniem Wieloletniego Programu Rozwoju na lata Szczecina 2010-2014, w przypadku gdy zaistnieją okoliczności wymagające zajęcia takiego stanowiska lub wydania opinii.
       3. Termin od przekazania opracowania członkom Zespołu do przekazania uwag wykonawcy zawiera termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia i nie powinien przekroczyć trzech dni roboczych. W zależności od rodzaju opracowania oraz wniesionych uwag termin ten może ulec wydłużeniu do siedmiu dni w uzgodnieniu z wykonawcą.
 
§ 4. Wsparcie organizacyjne prac Zespołu zapewnia Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 5.Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur funkcjonujących w strukturach Urzędu Miasta, pełnomocników Prezydenta Miasta do ścisłej współpracy z Zespołem w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2.
 
§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania inwestorów, współpracy regionalnej, przeciwdziałania bezrobociu, ładu budowlanego.
 
§ 7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2009/07/31, odpowiedzialny/a: Zbigniew Stasiów, wprowadził/a: Justyna Urbanowicz, dnia: 2009/07/31 10:17:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Justyna Urbanowicz 2009/07/31 10:17:07 nowa pozycja