Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 144/09 w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku i średniego miesięcznego kosztu usług w szczecińskich ośrodkach wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2009/04/06

Data wejścia w życie: 2009/04/06


ZARZĄDZENIE NR 144/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku i średniego miesięcznego kosztu usług w szczecińskich ośrodkach wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin.
 
 
            Na podstawie §5 ust. 1 Uchwały Nr XXX/745/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustal­enia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dzien­nym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, Dziennym Domu Pomo­cy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera, w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza” przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 7, poz. 234) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171 poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 6 poz.33) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Ustala się średni dzienny koszt posiłku oraz średni miesięczny koszt usług w szczecińskich ośrodkach wsparcia w 2009 r., w przeliczeniu na jedno miejsce w tych ośrodkach, w następujących wysokościach:
 
Lp
Nazwa i adres ośrodka wsparcia
średni dzienny koszt posiłku
średni miesięczny koszt usług
1
Dzien­ny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, 70-234 Szczecin
7 zł.
632 zł.
2
Dzienny Dom Pomo­cy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6, 71-317 Szczecin
7 zł.
650 zł.
3
Dział Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera, w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza” przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin
5 zł.
852 zł.
4
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6, 71-322 Szczecin
7 zł.
2 252 zł.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom ośrodków wsparcia, wymienionych w § 1 oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2009/04/10, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2010/05/11 13:57:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2010/05/11 13:57:57 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/04/10 10:08:20 nowa pozycja