Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 74/09 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2008 rok oraz Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za

Data podpisania: 2009/02/24

Data wejścia w życie: 2009/02/24


Zarządzenie Nr 74/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lutego 2009 r.
 
w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2008 rok oraz Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2008 rok i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2008 rok
 
Na podstawie art. 31 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 459/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 460/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym, zarządzam, co następuje:
 
§1. Powołuje się Kapitułę Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2008 rok oraz Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2008 roki Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2008 rok, zwaną w dalszej części niniejszego zarządzenia Kapitułą, w składzie:
1)      prof. dr hab. Ryszard Kaleńczuk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
2)      dr hab. inż. prof. nadzw. ZUT Witold Biedunkiewicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
3)      prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk – Akademia Morska w Szczecinie,
4)      prof. dr hab. Andrzej Witkowski – Uniwersytet Szczeciński,
5)      prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz – Pomorska Akademia Medyczna,
6)      prof. dr hab. Jan Karwowski – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu,
7)      Andrzej Martuś – Północna Izba Gospodarcza,
8)      Zbigniew Olejnik – Północna Izba Gospodarcza,
9)      Jacek Jasiewicz – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin,
10) Mateusz Radziszewski – BlStream sp. z o.o.,
11) Władysław Walawko– Business Centre Club Loża Szczecińska,
12) Arkadiusz Świech – Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Oddział Zachodniopomorski,
13) Tomasz Banach – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Urząd Miasta Szczecin,
14) dr Bazyli Baran – Przewodniczący Rady Miasta Szczecin,
15) Grzegorz Fiuk – Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny sp. z o.o.


§2. Kapituła zostaje powołana w celu rozstrzygnięcia konkursu o:
1) Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2008 rok.
2) Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2008 rok.
3) Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2008 rok.
 
§3. W celu rozstrzygnięcia konkursu wskazanego w:
1) §2 pkt 1 i 2, Kapituła jest obowiązana stosować Regulamin Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie
i innowacje i Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 459/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje,
2) §2 pkt 3, Kapituła jest obowiązana stosować Regulamin Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 460/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
28 października 2008 r.
w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym.
 
§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta.
 
§5. Traci moc Zarządzenie Nr 53/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
31 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorskąukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje oraz Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje iNagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
   Prezydent Miasta Szczecin
Piotr Krzystek

udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2009/03/24, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2009/03/24 09:57:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2009/03/24 09:57:01 nowa pozycja