Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 206/09 w sprawie komisji stypendialnych ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina

Data podpisania: 2009/05/13

Data wejścia w życie: 2009/05/13


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420) oraz § 3 ust.2 Uchwały Nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009r w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z 2009 r. Nr 14,  poz. 598), po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Szczecin, zarządzam, co następuje :                        
§ 1.1 Powołuję Komisje Stypendialne ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina w zakresie muzyki i sztuk wizualnych w składzie:
1) Komisja ds. muzyki :
a)      Przewodniczący Komisji: Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków
b)      Członek Komisji: Jerzy Siemak - prorektor Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, filia w Szczecinie
c)      Członek Komisji: Renata Wilento - wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego
d)     Członek Komisji: Katarzyna Dziurdzikowska – dyrektor  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia.
e)      Członek Komisji: Paweł Majewski - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Szeligowskiego
f)       Członek Komisji: Dariusz Dyczewski – dyrektor Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Leonarda Piwoni
g)      Członek Komisji: Jolanta Bedner – starszy wizytator, Centrum Edukacji Artystycznej
h)      Członek Komisji: Katarzyna Marlicz – Komisja ds. Edukacji i Kultury Rady Miasta
i)    Członek Komisji Elena Swiridenko – Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st.
 
2) Komisja ds. sztuk wizualnych :
 
a)      Przewodniczący Komisji Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków
b)      Członek Komisji: Maria Radomska - Tomczuk – rektor Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej
c)      Członek Komisji: Krzysztof Krzywiński - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi
d)     Członek Komisji: Krzysztof  Olszewski – niezależny ekspert, kurator Galerii Klubu 13 Muz
e)      Członek Komisji: Jolanta Bedner – starszy wizytator, Centrum Edukacji Artystycznej
f)       Członek Komisji: Katarzyna Marlicz – Komisja ds. Edukacji i Kultury Rady Miasta
 
2. Zadaniem obu Komisji Stypendialnych jest rozpatrzenie wniosków o udzielenie stypendiów, przedstawienie listy wytypowanych kandydatów do Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina na 2009 r., stanowiącej załącznik do protokołów z prac Komisji i przekazanie protokołów do akceptacji Prezydenta Miasta.
 
§ 2. Komisje Stypendialne działają w oparciu o przyjęty Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Komisje Stypendialne ulegają rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Prezydenta Miasta Szczecin całości środków przeznaczonych na Stypendia Artystyczne w roku kalendarzowym 2009r.
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik  do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 206/09 z dnia 13 maja 2009r.
 
 
REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNYCH
 
§1. Komisje Stypendialne : Komisja Stypendialna ds. muzyki i Komisja Stypendialna
ds. sztuk wizualnych przeprowadzają kwalifikacje wniosków na zasadach określonych w uchwale Nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009r w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin
§2.1. Pracami Komisji kieruje i zwołuje jej posiedzenia Przewodniczący Komisji, który w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ustala zasady postępowania organizacyjnego.
2.Zadaniem Komisji Stypendialnych jest przeprowadzenie kwalifikacji wniosków o przyznanie Stypendium Artystycznego Miasta Szczecina oraz przedłożenie do akceptacji  Prezydenta Miasta wykazu kandydatów.
3. Komisja rozpatruje wnioski zgłoszone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1  niniejszego regulaminu.
§ 3.1 Przewodniczący Komisji przyjmuje od wszystkich członków pisemne oświadczenie o bezstronności w stosunku do kandydatów do stypendium. Oświadczenie powyższe składa również  Przewodniczący.
2.Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.1 określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
§ 4. 1. Komisja działa na posiedzeniach.
 2. Posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. sztuk wizualnych odbędzie się w dniu 18 maja 2009r.
 3. Posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. Muzyki odbędzie się w dniu 19 maja 2009r.
4. Prace obu komisji zostaną zakończone do dnia 30 maja 2009r.
§ 5. Do zadań obu Komisji Stypendialnych należy :
1)      sprawdzenie zawartości wniosków pod względem kompletności i ich weryfikacja
2)       wyłonienie nie więcej niż 30 kandydatów do Stypendium Artystycznego Miasta Szczecina w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie miasta Szczecina na 2009r.
3)       ustalenie kwoty stypendium, która nie może być niższa niż 1587 zł. ani wyższa niż  6348 zł. ( średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw w 2008 r. wynosiła 3174 zł.)
§ 6. 1.Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy składu, w tym Przewodniczącego.
2.Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1) porządek obrad
2) imiona i nazwiska uczestników
3) podjęte rozstrzygnięcia, w tym listę wytypowanych kandydatów do stypendium
4) protokół podpisuje Przewodniczący Komisji
5) do protokołu dołącza się listę obecności oraz wyniki głosowania.
 
 
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków, wytworzono: 2009/05/26, odpowiedzialny/a: Joanna Kozakowska, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2009/05/26 15:06:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2009/05/26 15:06:01 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2009/05/26 15:05:05 nowa pozycja