Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 178/09 w sprawie powołania komisji konkursowej.

Data podpisania: 2009/04/29

Data wejścia w życie: 2009/04/29


 

ZARZĄDZENIE NR 178/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej.
 
            Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm.: Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r.; Zrządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r.; Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r.; Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.; Zarządzenie Nr 531/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 grudnia 2008 r.) w związku z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; Nr 216, poz.1367; Nr 225, poz.1486; Nr 227, poz.1505; Nr 234, poz.1570; Nr 237, poz.1654; Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 22, poz.120; Nr 26, poz.157; Nr 38, poz. 299) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Powołuję komisję konkursową zwaną dalej komisją w następującym składzie:
Przewodniczący:
1) Jacek Cerebież-Tarabicki – p.o. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
Członkowie:
2) Stefania Biernat – Radna Rady Miasta Szczecin,
3) Andrzej Karut – Radny Rady Miasta Szczecin,
Sekretarz:
4) Kamila Trzebiatowska – inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej.
 
§ 2. Zadaniem komisji, o której mowa w § 1 jest:
1)przeprowadzenie postępowania konkursowego, mającego na celu ocenę ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Szczecin na wykonanie programu zdrowotnego w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - zadania realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok,
2)wybór najkorzystniejszych ofert,
3)sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji,
4)przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta Szczecin.
 
§ 3. Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe w dniu 29 kwietnia 2009 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Szczecin, sali konferencyjnej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, pok. Nr 336 G.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2009/05/26, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/05/27 10:11:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/05/27 10:11:34 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/05/27 10:06:51 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/05/26 12:40:09 nowa pozycja