Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 124/09 Powołanie Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Szczecin na lata 2009-2015

Data podpisania: 2009/03/25

Data wejścia w życie: 2009/03/25


 

ZARZĄDZENIE  NR 124/09

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 25 marca 2009 r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Gminie Miasta Szczecin na lata 2009-2015

 

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik   do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin         z dnia 27 kwietnia 2007 r.   w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm.: Zarządzenie Nr 329/07   z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie    Nr 562/07 z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie     Nr 622/07 z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 z dnia 18 lutego 2008 r., Zarządzenie Nr 531/08 z dnia 1 grudnia 2008 r.) w związku z § 3 Uchwały Nr XXX/742/08 Rady Miasta  Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009 – 2015,

zarządzam, co następuje

 

§ 1. 1. Powołuję Zespół Zadaniowy ds. wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Szczecin na lata 2009-2015 w składzie:

 

            Przewodniczący:

1)      Tomasz Jarmoliński - Z-ca Prezydenta Miasta ds. społecznych, kultury, ochrony konserwatorskiej zabytków, kultury fizycznej, sportu i turystyki,

Członkowie:

2)      Jacek Cerebież-Tarabicki – p.o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin,

3)      Marcin Janda – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

4)      Katarzyna Falbogowska - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Szczecinie,

5)      Małgorzata Olejnik- Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Szczecinie,

6)      Barbara Swica – Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

7)      Jacek Ciechowicz – Kierownik Działu Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

8)      Paweł Szczyrski – Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin,

9)      Adrian Guranowski – Kierownik Referatu Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.

 

2. Zadaniem Zespołu o którym mowa w ust. 1 jest w szczególności:

1)      przygotowywanie i przyjmowanie Rocznych Planów Wdrażania Strategii obejmujących: planowane do realizacji w danym roku projekty realizacyjne, wskazanie instytucji wchodzących w skład Lokalnych Zespołów Wykonawczych i ich liderów, opracowanie i wdrożenie projektów realizacyjnych, wskazanie źródeł ich finansowania,

2)      okresowy przegląd postępów osiągania celów operacyjnych Strategii i ocenę wskaźników monitoringowych w poszczególnych obszarach priorytetowych,

3)      zatwierdzanie raportów okresowych, półrocznych i rocznych z realizacji Strategii opisujących realizację projektów, wskazujących na stopień osiągniętych rezultatów, poziom realizacji celów operacyjnych (wskaźników) i formułowanie wniosków,

4)      podejmowanie działań korygujących, w przypadku stwierdzenia odchyleń
od zamierzonych celów.

§ 2. 1. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Zespołu, nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Przewodniczący wyznacza kierownika merytorycznego do którego zadań należy:

1)  wykonywanie roli sprawozdawcy prezentującego materiały i raporty przekazane przez Lokalne Zespoły Wykonawcze, których zadania określone są w pkt 7, ppkt 2 Organizacja procesu zarządzania strategią - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Szczecin na lata 2009-2015 stanowiącej załącznik
do Uchwały Nr XXX/742/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie
na lata 2009 – 2015,

2)  przygotowanie projektów stanowisk zajmowanych w sprawach realizacji Strategii,

3) dokonywanie korekty i wstępnej recenzji materiałów (raportów) przekazywanych
na posiedzenia Zespołu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: Małgorzata Bąk, wytworzono: 2009/06/04, odpowiedzialny/a: Jacek Cerebież-Tarabicki, wprowadził/a: Monika Matkowska, dnia: 2009/06/04 13:31:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Matkowska 2009/06/04 13:31:25 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/06/04 13:29:50 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/06/04 13:25:11 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/06/04 13:21:13 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/06/04 13:17:44 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/06/04 13:16:13 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/06/04 13:06:01 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/06/04 13:02:17 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/06/04 12:59:53 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/06/04 12:54:08 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/06/04 12:52:05 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/06/04 12:51:09 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/06/04 12:48:35 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/06/04 12:42:00 modyfikacja wartości
Monika Matkowska 2009/06/04 10:56:45 nowa pozycja