Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 25/09 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego jednostce organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2009/01/29

Data wejścia w życie: 2009/01/29


ZARZĄDZENIE NR 25/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie przekazania sprzętu komputerowego jednostce organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin.

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) zarządzam, co następuje:


   § 1. Przekazuje się nieodpłatnie sprzęt komputerowy wycofywany z użytkowania w Urzędzie Miasta Szczecin jednostce organizacyjnej Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej ul. Przestrzenna 21, 70-800 Szczecin, według załącznika do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Informatyki.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

Lp.
Rodzaj sprzętu
Ilość
Jednostka użytkująca
 
1
zestaw komputerowy z oprogramowaniem (jednostka centralna + monitor)
 
5
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej
ul. Przestrzenna 21
70-800 Szczecin


udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2009/02/02, odpowiedzialny/a: Andrzej Feterowski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/02/02 11:56:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/02/02 11:56:32 nowa pozycja