Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2017 roku

Narada nr 1 z dnia 05 stycznia 2017

NARADA nr  01_2017

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 05 stycznia 2017 r.

 

Projekty uchwał:

 

1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

2.Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Władysława Jagiełły kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2017 roku

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Panią Małgorzatą Dębską i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki obecnego dzierżawcy Pana Janusza Śmieszek wynikające z Umowy Dzierżawy Nr WO/37/D/2012 z dnia 04.09.2012 r.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Mync, Zastępca PM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Szarych Szeregów, stanowiącej działki nr 327/9 i 528/2 z obr. 3011

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Z-ca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Z-ca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Nowe Miasto-Plac Grodnicki” w Szczecinie

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Mync, Zastępca PM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Baran, Zastępca Dyrektora WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny Gminy Miasta Szczecin na lata 2017-2019"

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Ciemniak, Zastępca Dyrektora WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

15.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Ciemniak, Zastępca Dyrektora WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

16.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – skrzyżowanie Wkrzańska” w Szczecinie

wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. P. Mync, Zastępca PM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

17.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego „Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

wnosi: p. M. Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Przepiera, Zastępca PM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska:

 

1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie pozyskanie przez GMS służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 45/2, w obrębie 2069 (Pogodno 69), położoną w Szczecinie, przy ul. R. Traugutta 74a.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: Prezydent zaakceptował Wariant II stanowiska, tj. postanawia pozyskać na rzecz nieruchomości drogowej GMS, służebność gruntową przechodu i przejazdu

 

2.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin, z dnia 04 marca 2015, w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części , stanowiących własność GMS

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Królikowska, Dyrektor ZBiLK

decyzja: przekazano do dalszej analizy

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie nabywania przez GMS i SP nieruchomości, na podstawie przepisu art. 9021 k.c.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie stanu opracowania zasad przyznawania środków finansowych dla Klubów sportowych w 2017 r.

wnosi: p. L. Siwecki, Doradca PM

prezentuje: p. L. Siwecki, Doradca PM

decyzja: Informację przyjęto.

 

3.Informacja, w sprawie zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Słowackiego 18, której użytkownikiem wieczystym jest  Grand park Rusałka Sp. z o.o.

wnosi: p. P. Mync, Zastępca PM

prezentuje. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2017/01/10, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2017/01/10 10:10:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2017/01/10 10:10:58 nowa pozycja