Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 112/06 w sprawie przyjęcia na rok 2006 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Data podpisania: 2006/02/28

Data wejścia w życie: 2006/02/28


 

ZARZĄDZENIE NR 112/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie przyjęcia na rok 2006 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

        Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r., Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się na rok 2006 plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Szczecinie, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Szczecin, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 112/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 2006r.

 

§ 1. Podstawy, na jakich opiera się gospodarka zasobem nieruchomościami Skarbu Państwa
1. Wykorzystanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 ze zmianami).
2. Wszelkie działania związane z gospodarką zasobem nieruchomości Skarbu Państwa podejmowane są w oparciu o przekazaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotację celową oraz powinny zmierzać do osiągnięcia wpływów na poziomie określonym
w budżecie na 2006 rok.

§ 2. Istotne działania związane z gospodarką i wykorzystaniem w 2006 roku zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
1. Zbywanie nieruchomości: 
    1) gruntowych na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych; 
    2) w których Skarb Państwa jest współwłaścicielem.
2. Nabywanie do zasobu Skarbu Państwa, w szczególności od Miasta Szczecin: 
    1) nieruchomości przeznaczonych na realizację celów publicznych (drogi krajowe); 
    2) nieruchomości zabudowanych, które zostaną przeznaczone na siedziby nowotworzonych państwowych jednostek organizacyjnych lub jednostek już utworzonych.
3. Wydzierżawianie gruntów z zasobu Skarbu Państwa: 
    1) na rzecz bezumownych użytkownikom nieruchomości; 
    2) w ramach kontynuacji na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
4. Przekazywane nieruchomości w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym: 
    1) utworzenie rezerwy wolnych nieruchomości zabudowanych; 
    2) utworzenie rezerwy wolnych powierzchni w nieruchomościach zabudowanych, oddanych w trwały zarząd.
5. Wynajmowanie i kontynuowanie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (w tym garaży) oraz prowadzenie prywatyzacji tych lokali na rzecz ich najemców zgodnie z ustalonymi zasadami

§ 3. Pozostałe działania związane z gospodarką i wykorzystaniem w 2006 roku zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
1. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w szczególności zakładania ksiąg wieczystych dla: 
    1) nieruchomości oddanych w trwały zarząd; 
    2) nieruchomości zabudowanych; 
    3) nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne; 
    4) pozostałych nieruchomości.
2. Dokonywanie okresowych kontroli wykorzystania nieruchomości: 
    1) wolnych pod kątem ich zagospodarowania przez bezumownych użytkowników; zgodnie z zawartą umową dzierżawy; 
    2) oddanych w trwały zarząd pod katem wolnych powierzchni, wynajmowania
i użyczania osobom trzecim oraz przeprowadzonych remontów.
3. Wnioskowanie do Geodety Miasta o dokonanie zmian w “Ewidencji gruntów i budynków” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 
    1) ujawnienie Prezydenta Miasta Szczecin jako organu gospodarującego mieniem Skarbu Państwa dla nieruchomości. które nie podlegają komunalizacji; 
    2) wydzielenie z nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych publicznymi wodami płynącymi.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2006/08/07, odpowiedzialny/a: Mirosław Lisewski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 15:03:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 15:03:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/07 16:48:36 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/07 16:19:37 nowa pozycja