Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 285/06 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym na 2006 r.

Data podpisania: 2006/05/30

Data wejścia w życie: 2006/05/30


 

ZARZĄDZENIE NR 285/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym na 2006 r.

        Na podstawie art. 80 ust. 3, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r Nr 17 poz. 141,Nr 131, poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104) art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art.32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr153 poz. 1271 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), § 3 ust. 1 i 5 Uchwały Nr VII/333/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym dla których Miasto Szczecin, nie jest organem prowadzącym , zmienionej Uchwałą Nr XXV/664/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 maja 2000 r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym, Uchwały Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok, zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam miesięczną dotację z budżetu Miasta na :

1) jednego ucznia w Katolickim Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie w wysokości - 371,94 zł

2) jednego ucznia w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie w wysokości - 370,87 zł

3) jednego ucznia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w wysokości - 283,97 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2006 r.

 


U Z A S A D N I E N I E

Ustawa o systemie oświaty w art. 80 ust. 3 i 4 nakłada obowiązek dotowania przez gminę i powiat publicznych szkół , dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym. Kwoty dotacji dla tych szkół ustalono na podstawie §3 ust. 5 Uchwały nr VII/333/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Szczecin oraz budżetu Miasta Szczecina 2006 r. zatwierdzonego w dniu 19 grudnia 2005 r. Uchwałą Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecina, zgodnie z kalkulacją:

1) DOTACJA NA 1 UCZNIA W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

a) budżet publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Szczecin na 2006 r. – 55.340.803 zł
b) liczba uczniów w publicznych gimnazjach prowadzonych przez Miasto Szczecin w 2006 r. – 12.399
c) dotacja na 1 ucznia w publicznych gimnazjach prowadzonych przez Miasto w skali miesiąca 55.340.803 zł : 12.399 : 12 m-cy = 371,94 zł
d) dotacja na jednego ucznia w katolickim Gimnazjum Św. Stanisława Kostki w skali miesiąca 371,94 x 100 % = 371,94 zł

2) DOTACJA NA 1 UCZNIA W KATOLICKIM LICEUM IM. ŚW MAKSYMILIANA M. KOLBEGO

a) budżet publicznych liceów prowadzonych przez Miasto Szczecin na 2006 r. – 42.270.556 zł
b) liczba uczniów w publicznych liceach prowadzonych przez Miasto Szczecin w 2006 r. – 9.498
c) dotacja na 1 ucznia w publicznych liceach prowadzonych przez Miasto w skali miesiąca 42.270.556 zł : 9.498 : 12 m-cy = 370,87 zł
d) dotacja na jednego ucznia w katolickim Liceum im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w skali miesiąca – 370,87 x 100 % = 370,87 zł

3) DOTACJA NA 1 UCZNIA W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ PROWADZONEJ PRZY WOJEWÓDZKIM ZAKŁADZIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

a) budżet publicznej zasadniczej szkoły zawodowej (Zespół Szkół Rzemieślniczych) prowadzonych przez Miasto Szczecin na 2006 r. – 1.741.281 zł
b) liczba uczniów w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Szczecin w 2006 r. – 511
c) dotacja na 1 ucznia w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto w skali miesiąca 1.741.281 zł : 511 : 12 m-cy = 283,97 zł
d) dotacja na jednego ucznia w Zasadniczej Szkole Zawodowej prowadzonej przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w skali miesiąca - 283,97 x 100 % = 283,97 zł

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2006/08/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/16 10:00:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/16 10:00:08 nowa pozycja