Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 610/06 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta

Data podpisania: 2006/11/15

Data wejścia w życie: 2006/11/15


ZARZĄDZENIE NR 610/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 listopada 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje : 


    § 1. W Zarządzeniu Nr 429/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 19 : 
    a) ust. 3 – 4 otrzymują brzmienie :

„3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta nie wymagają uzasadnień, z wyjątkiem zarządzeń wprowadzających zmiany. Uzasadnienie wymaga podpisania przez przygotowującego projekt zarządzenia.
4. Wszystkie projekty zarządzeń Prezydenta Miasta po dokonaniu uzgodnień, o których mowa w § 17 zarządzenia należy przedkładać w Wydziale Organizacyjnym.”.

b) dodaje się ust. 5 – 8 w brzmieniu :

„5. Wydział Organizacyjny sprawdza przedłożone projekty zarządzeń, o których mowa w ust. 4, pod względem zgodności projektu z ustalonym wzorem oraz dokonania wymaganych uzgodnień w postaci paraf. Wydział Organizacyjny potwierdza zgodność projektu zarządzenia z ustalonymi wymogami w postaci parafy z datą.


6. W przypadku zarządzeń powołujących zespoły/komisje, przygotowujący projekt zarządzenia uzgadnia treść projektu zarządzenia ze wszystkimi dyrektorami wydziałów/kierownikami biur, których pracownicy wchodzą w skład zespołu/komisji w formie pisemnej lub w formie e-mail z wyznaczeniem terminu, którego przekroczenie będzie oznaczało brak uwag do treści projektu zarządzenia.

7. W przypadku zarządzeń, które mają charakter powtarzalny i regulują tę samą materię, nie jest wymagana każdorazowa parafa radcy prawnego zapewniającego obsługę prawną Wydziału lub Biura – zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie świadczenia obsługi prawnej. Akceptacji podlega wyłącznie wzór projektu dotyczący danej kategorii spraw.


8. Wzory zarządzeń Prezydenta Miasta o charakterze powtarzalnym, o których mowa w ust. 7 podlegają publikacji w UMINECIE. Za umieszczenie wzoru zarządzenia w UMINECIE odpowiada projektodawca zarządzenia.”.

2) po § 19 dodaje się § 191 w brzmieniu :

„§ 191 Wielostronnicowe projekty uchwał Rady Miasta oraz projekty zarządzeń Prezydenta Miasta wymagają parafowania każdej ze stron przez przygotowującego dany projekt.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 429/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/11/15, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Małgorzata Szust, dnia: 2006/11/20 11:10:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Szust 2006/11/20 11:10:44 modyfikacja wartości
Małgorzata Szust 2006/11/20 10:46:40 modyfikacja wartości
Małgorzata Szust 2006/11/20 10:45:28 nowa pozycja