Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 196/06 w sprawie powołania Komisji w celu przekazania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zawadzkiego, w skład której wchodzą działki nr 2/50 i 2/51 z obrębu 8 Pogodno, “Spółce Szafera” Spółka z o.o.

Data podpisania: 2006/04/11

Data wejścia w życie: 2006/04/11


 

ZARZĄDZENIE NR 196/2006
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przekazania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zawadzkiego, w skład której wchodzą działki nr 2/50 i 2/51 z obrębu 8 Pogodno, “Spółce Szafera” Spółka z o.o. pod realizację inwestycji zgodnie z umową Nr WDGiP/04/U/2003 z 26 listopada 2003 r.

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128), zarządzam, co następuje:


    § 1. Powołuje się Komisję w składzie:
1) Katarzyna Hordejuk    –     Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości - Przewodniczący
2) Ilona Felsztyńska    –    Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości - Sekretarz
3) Magdalena Nowaczewska    –    Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Członek
4) Dorota Mencel–Senderowicz    –    Wydział Inwestycji Miejskich - Członek 

    § 2. Do zadań Komisji, o której mowa w § 1, należy przekazanie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zawadzkiego, w skład której wchodzą działki nr 2/50 o powierzchni 1.657 m2 i 2/51 o powierzchni 1.469 m2 z obrębu 8 Pogodno, “Spółce Szafera” Spółka z o.o. pod realizację inwestycji zgodnie z umową Nr WDGiP/04/U/2003 z 26 listopada 2003 r. 

    § 3. Nadzór na realizacja inwestycji o której mowa w § 2 będzie sprawował Wydział Inwestycji Miejskich. 

    § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów : Inwestycji Miejskich oraz Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości. 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami umowy dzierżawy Nr WDGiP/04/U/2003 z dnia 26 listopada 2003 r., “Spółka Szafera” Sp. z o.o. zrealizuje inwestycję do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Powyższe wynika z Uchwały Nr XXV/656/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 maja 2000r. w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin, tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina z dnia 13 grudnia 2004 roku, na mocy której “Spółka Szafera” Sp. z o.o. uzyskała prawo do dzierżawy na okres 15 lat, terenu zamiennego położonego przy ul. Zawadzkiego w celu przeniesienia działalności targowiska zlokalizowanego obecnie przy ul. Szafera. 
    Realizując powyższe Zarząd Miasta podjął uchwałę Nr 519/02 z dnia 19 marca 2002r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Zawadzkiego w Szczecinie. W dniu 31 października 2002r. Zarząd Miasta podjął uchwałę Nr 2709/02, w której wyszczególnił inwestycje, jakie gmina Miasto Szczecin zrealizuje dla potrzeb targowiska. Prace te związane są z uzbrojeniem terenu pod budowę hali targowej poprzez doprowadzenie przyłączy zewnętrznych, a w szczególności:

a) przełożenie linii kablowych SN 1 = 2 x 150 m,
b) kabel zasilający NN 4 x YKY 1 x 240 1 = 360,
c) usunięcie kolizji linii oświetleniowych n + 7 sł.,
d) rozdzielnica elektr. pom. – rozdz. n = 1 kpl.
e) wymiana transformatora,
f) budowa szaletu publicznego i osłony śmietnikowej,
g) sieci wodno–kanalizacyjne w zakresie przyłączy zewnętrznych (doprowadzenie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do projektowanego obiektu handlowego) a także odwodnienie terenu wokół obiektu w obrębie działek, o których mowa w ust. 1
h) budowa chodników i pieszojezdni wokół obiektu (obejście wokół obiektu o szerokości 4,0 m oraz plac przed obiektem od strony ul. Zawadzkiego).

Zgodnie z zawartym w dniu 21 października 2005 r. porozumieniem pomiędzy Gminą, a “Spółka Szafera” Sp. z o.o. inwestorem dla całego zadania inwestycyjnego będzie Spółka. Gmina sfinansuje koszty związane z realizacją zakresu robót określonych w § 4 ust. 2 umowy dzierżawy Nr WDGiP/04/U/2003 z dnia 26 listopada 2003 r., wynikających z uchwały Zarządu Miasta Szczecina Nr 2709/02 z dnia 31 października 2002 r.
Od 2005 roku merytorycznym Wydziałem do realizacji powyższego zadania inwestycyjnego jest Wydział Inwestycji Miejskich.

 


udostępnił: Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości, wytworzono: 2006/08/10, odpowiedzialny/a: Katarzyna Hordejuk, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 14:51:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 14:51:53 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/10 14:51:03 nowa pozycja