Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 381/06 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.

Data podpisania: 2006/07/14

Data wejścia w życie: 2006/07/14


 

ZARZĄDZENIE NR 381/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 lipca 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.

        Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708 ) zarządzam, co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę                                     466 249 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                    7 700 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk         

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/07/28, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/07/28 10:21:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/07/28 10:21:44 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/28 10:06:44 nowa pozycja