Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 255/06 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/05/10

Data wejścia w życie: 2006/05/10


 

ZARZĄDZENIE NR 255/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 maja 2006r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 71, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz § 13 ust. 7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Nr 69, poz.636), z a r z ą d z a m   co  następuje:


    § 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r.Dz. U. Nr 69, poz. 636) - rozbudowuje się dla Urzędu Miasta Szczecin o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 255/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 maja 2006 r.

 

ROZSZERZENIE JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT

DLA URZĘDU MIASTA SZCZECIN

L.p.

Symbole klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna

Uwagi

 II
 stopnia
podziału
 III
 stopnia
podziału 
 IV
 stopnia
podziału 
 V
 stopnia
podziału 
 W komórce  macierzystej   W innych  komórkach 
1.  

0866

    Zamawianie i likwidacja pieczęci

B-10

Bc

 

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/14, odpowiedzialny/a: Alicja Stańkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/14 17:02:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/14 17:02:36 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/14 16:59:36 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/14 16:55:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/14 16:53:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/14 16:50:13 nowa pozycja