Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 106/06 w sprawie powołania Prezydenckiej Rady Kultury

Data podpisania: 2006/02/28

Data wejścia w życie: 2006/02/28


 

ZARZĄDZENIE NR 106/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie powołania Prezydenckiej Rady Kultury.

        Na podstawie § 31. ust. 1 Statutu Miasta Szczecina stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 10, poz. 178 z dn. 27 stycznia 2005 r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. W celu możliwości zasięgania opinii w sprawach kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego powołana zostaje Prezydencka Rada Kultury.

    § 2. 1. Prezydencka Rada Kultury pełni funkcję opiniotwórczą i doradczą. 
    2. Do szczególnych zadań Prezydenckiej Rady Kultury należy:
1) dokonywanie wyboru kandydatów do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina i ich przedstawianie wraz z uzasadnieniem Prezydentowi Miasta Szczecin,
2) dokonywanie wyboru nominowanych do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina oraz ich przedstawianie merytorycznej Komisji stałej Rady Miasta Szczecin,
3) opiniowanie kandydatów do stypendium twórczego Miasta Szczecin.

    § 3. 1. Udział w pracach Prezydenckiej Rady Kultury ma charakter społeczny i nie wiąże się z pobieraniem wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 
    2. W sytuacji powołania na członka Prezydenckiej Rady Kultury osoby spoza Szczecina możliwa jest refundacja kosztów podróży.

    § 4. 1. Skład osobowy Prezydenckiej Rady Kultury powoływany jest na czas określony, nie dłuższy niż okres kadencji Prezydenta Miasta powołującego ten skład. 
    2. Prezydent Miasta Szczecin powołuje skład osobowy Prezydenckiej Rady Kultury w trybie odrębnego zarządzenia. 
    3. Odwołanie ze składu osobowego członka Prezydenckiej Rady Kultury następuje w tym samym trybie. 
    4. Prezydent Miasta Szczecin ma prawo zmiany składu osobowego Prezydenckiej Rady Kultury.

    § 5. Prezydencka Rada Kultury wyłania swojego Przewodniczącego w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

    § 6. Posiedzenia Prezydenckiej Rady Kultury zwoływane są przez Prezydenta Miasta Szczecin lub przez jego merytorycznego Zastępcę nie rzadziej niż dwa razy w roku.

    § 7. Obsługę kancelaryjno – biurową posiedzeń Prezydenckiej Rady Kultury zapewnia Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

    § 8. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

    § 9. Traci moc Zarządzenie Nr 11/98 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29.01.1998 r. w sprawie Prezydenckiej Rady Kultury.

    § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie:

Projekt niniejszego Zarządzenia powstał w celu powołania Prezydenckiej Rady Kultury, ponieważ dotychczasowa Prezydencka Rada Kultury utworzona została na czas określony w Zarządzeniu Nr 11/98 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 stycznia 1998 roku, tj. do 31 marca 1998 roku.

 


udostępnił: Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, wytworzono: 2006/08/08, odpowiedzialny/a: Katarzyna Stoma, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 09:28:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 09:28:09 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 12:03:40 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 10:59:39 nowa pozycja