Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 330/06 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr LVII/1074/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok oraz uchylenia zarządzeń dotyczących zmian planu w

Data podpisania: 2006/06/20

Data wejścia w życie: 2006/06/20


 

ZARZĄDZENIE NR 330/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 20 czerwca 2006 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr LVII/1074/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok oraz uchylenia zarządzeń dotyczących zmian planu wydatków między paragrafami w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

        Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319) oraz art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr LVII/1074/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do zarządzenia.

§ 2. Uchylam Zarządzenia Nr 287/06 i Nr 295/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, Dyrektorowi Wydziału wymienionego w załączniku Nr 2 oraz Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie dotyczącym § 2 zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Prezydenta Miasta        

Marian Jurczyk         

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/07/27, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/07/27 13:11:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/07/27 13:11:31 nowa pozycja