Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 111/06 w sprawie przyjęcia na 2006 r. planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Data podpisania: 2006/02/28

Data wejścia w życie: 2006/02/28


 

ZARZĄDZENIE Nr 111/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie przyjęcia na 2006 r. planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

        Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261 poz. 2603 ze zm.) zarządzam co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2006 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z zasadami zawartymi w:
1) Uchwale Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2006 rok,
2) Uchwale Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie określania zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późniejszymi zmianami).
3) Uchwale Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (z późniejszymi zmianami).
4) Uchwale Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami).
5) Uchwale Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
6) Zarządzeniu Nr 645/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 111/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 2006r.

 

§ 1. Istotne działania związane z gospodarką i wykorzystaniem w 2006r. zasobu nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

1. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości w 2006r. powinny kształtować się na poziomie określonym w budżecie Miasta na 2006r.
2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości o pow. ok. 100200 m2 w tym: 
    1) na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, o pow. ok. 41800 m2, 
    2) na cele budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, o pow. ok. 46700 m2, 
    3) na cele budownictwa usługowego ok. 11700 m2. 
    4) Przeznaczyć do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości o pow. ok. 40000 m2 na cele budownictwa usługowego.
3. Wydzierżawić lub kontynuować dzierżawę nieruchomości lub ich części wchodzących w skład zasobu zapewniając dotychczasowy poziom dochodów przy utrzymaniu ok. 5000 umów dzierżawy.
4. Regulować prawo do korzystania z bezumownie zajętych nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy.
5. Nabywać do zasobu gminy nieruchomości niezbędne dla realizacji przez gminę celów publicznych.
6. Wynajmować i kontynuować najem komunalnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych (w tym garaży) zgodnie z przyjętymi zasadami zapewniając poziom dochodów określony w planach finansowych zakładów i jednostek budżetowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego.
7. Prowadzić prywatyzację zasobu komunalnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych (w tym garaży) zgodnie z przyjętymi zasadami zapewniając poziom dochodów na poziomie określonym w budżecie Miasta na 2006r.

§ 2. Pozostałe działania związane z gospodarką i wykorzystaniem w 2006r. zasobu nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

1. Gminne nieruchomości zabudowane zbędne dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz innych podmiotów przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu.
2. Nabywać do zasobu gminy nieruchomości, których nabycie uzasadnione jest słusznym interesem gminy oraz nieruchomości w wyniku rozwiązania zawartych na nie umów użytkowania wieczystego.
3. Kontynuować proces regulacji stanów prawnych w księgach wieczystych poprzez ujawnianie między innymi podziałów, scaleń oraz sukcesywne zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
4. Zagwarantować możliwość uzyskiwania stałego przewidywalnego dochodu do budżetu miasta w postaci opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości i w tym celu: 
    1) atrakcyjne nieruchomości gruntowe przeznaczone na cele komercyjne oddawać w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste, 
    2) sukcesywne dokonywać aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w rozbiciu na trzy lata. Aktualizacja będzie powtarzać się cyklicznie – czyli dla wybranego rejonu będzie miała ona miejsce co trzy lata.
5. Nieruchomości komunalne niezbędne dla funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych przekazywane będą w trwały zarząd na wniosek jednostki.
6. Umożliwiona zostanie kontynuacja do lat 5, zawartych już z Gminą lub z trwałym zarządcą danej nieruchomości umów najmu na cele oświatowe na okres 3 lat lub dłużej nieruchomości zabudowanych lub ich części. W takim przypadku nie będą miały zastosowania zasady określone w Uchwale Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (zm. uchwała Nr XXVII/553/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004r., uchwała Nr XXVII/563/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 08 listopada 2004r., uchwała Nr XXXIX/741/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 maja 2005r.), oraz zasady określone w Uchwale Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (zm. uchwała Nr XXVIII/571/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004r., uchwała Nr XLII/787/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005r., uchwała Nr XLV/865/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2005r., uchwała Nr XLVII/895/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005r.).
7. Nieruchomości przeznaczone na cele oświatowe, będą mogły zostać w szczególności oddane w użytkowanie na cele oświatowe na okres 10-30 lat w przypadku gdy: 
    1) istnieje celowość prowadzenia określonego rodzaju działalności oświatowej ze względów społecznych, 
    2) prowadzona już jest działalność oświatowa, a jej charakter uzasadnia przekazanie nieruchomości w długoletnie użytkowanie, o ile spełnione są następujące kryteria: posiadanie uprawnień szkoły publicznej co najmniej 3 lata, brak zaległości finansowych względem Miasta, wykorzystywanie nieruchomości wyłącznie na cele oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty, pozytywna opinia działalności wydana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
8. Nieruchomości zabudowane, przekazane w 30-letnie nieodpłatne użytkowanie z przeznaczeniem na cele oświatowe – nie będą podlegać zmianie w zakresie stanu prawnego.
9. Nieruchomości przekazane w długoletnie użytkowanie nie będą podlegać prywatyzacji.
10. Nieruchomości komunalne nie przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na realizację celów publicznych będą mogły być wykorzystane odpłatnie dla potrzeb ułożenia sieci telekomunikacyjnych, zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną, wodę i odprowadzenia ścieków w przypadku konieczności wynikającej z warunków technicznych prowadzenia sieci oraz ukształtowania terenu.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2006/08/07, odpowiedzialny/a: Mirosław Lisewski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 15:02:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 15:02:35 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/07 16:32:27 nowa pozycja