Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 596/06 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.

Data podpisania: 2006/11/10

Data wejścia w życie: 2006/11/10


ZARZĄDZENIE NR 596/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 listopada 2006 r.w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.        Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708,Nr 170 poz.1217,1218 ) zarządzam, co następuje:§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę                                                         705 186 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                                 1 065 515 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy
porozumień z organami administracji rządowej o kwotę                                                      241 200 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację w drodze
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę                                   422 735 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


                                                                                                                                                    Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                      Marian Jurczyk


        
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/11/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/24 13:44:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/24 13:44:09 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2006/11/24 13:27:53 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2006/11/24 13:27:25 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2006/11/24 13:27:00 nowa pozycja