Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 687/06 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2006/12/21

Data wejścia w życie: 2006/12/21


ZARZĄDZENIE NR 687/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 grudnia 2006 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin. 

    Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 34 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) z a r z ą d z a m, co następuje :


   § 1. W Zarządzeniu Nr 674/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin w § 2 pkt 3 lit. k otrzymuje brzmienie :

„k) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi,”.

   § 2. W Szczegółowym zakresie zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza oraz Skarbnika Miasta stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 674/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany :

1) w ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie :

„11) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym – zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
mieszkańców miasta w oparciu o istniejącą substancję mieszkaniową – oraz gospodarowanie lokalami użytkowymi, w tym :
a) zasiedlanie oraz lokale socjalne,
b) zamianę mieszkań,
c) podnajem lokali mieszkalnych,
d) samowole mieszkaniowe,
e) polityka zbywania budynków i lokali mieszkalnych,
f) prywatyzacja nieruchomości zabudowanych, w tym sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych oraz użytkowych,
g) nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami zabudowanymi,”,

2) w ust. 4 pkt 9 skreśla się lit. b oraz lit. c.

   § 3. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 674/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin nie ulegają zmianie.

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/12/21, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2006/12/21 12:54:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2006/12/21 12:54:24 nowa pozycja