Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 351/06 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/06/29

Data wejścia w życie: 2006/06/29


 

ZARZĄDZENIE NR 351/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 czerwca 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 34 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)  z a r z ą d z a m,  co następuje :


    § 1. W Szczegółowym zakresie zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza oraz Skarbnika Miasta stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 485/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 września 2005 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany :

1) w ust. 3 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie :

„b) opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,”

2) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie :

„4) ład budowlany :
a) planowanie przestrzenne – polityka przestrzenna,
b) nadzór nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz inicjowanie zmian do przedmiotowego studium,
c) nadzór architektoniczno-budowlany,
d) podnoszenie walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych miasta.”.

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 485/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 września 2005 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/17, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/17 09:13:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/17 09:13:58 nowa pozycja