Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 218/06 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM

Data podpisania: 2006/04/25

Data wejścia w życie: 2006/04/25


 

ZARZĄDZENIE NR 218/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM.

        Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), w związku z § 2 Uchwały Nr XL/501/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta lub jednostek organizacyjnych z udziałem Miasta oraz zmiany uchwały o społecznych inicjatywach lokalnych (zm. Uchwała Nr XXVI/675/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2000r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. 1. § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 163/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM (zm. Zarządzenie Nr 184/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 kwietnia 2005 r., Zarządzenie Nr 671/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02 grudnia 2005 r., Zarządzenie Nr 130/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 marca 2006 r. ) otrzymuje brzmienie: 
    "2. Na regulamin Nr 1 przeznacza się 93 % kwoty budżetu na dany rok, na regulamin Nr 2 - 7% budżetu na dany rok, z zastrzeżeniem ust. 3."

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 163/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM, pozostają bez zmian. 

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/08/11, odpowiedzialny/a: Hanna Matusz, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/30 08:24:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/30 08:24:01 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/30 08:22:31 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 12:19:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/11 08:55:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/11 08:44:52 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/11 08:41:43 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/11 08:39:40 nowa pozycja