Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 666/06 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Kolegium Prezydenta Miasta Szczecina oraz zarządzenie w sprawie trybu składania materiałów i przedstawiania ich na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta.

Data podpisania: 2006/12/13

Data wejścia w życie: 2006/12/13


ZARZĄDZENIE NR 666/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 grudnia 2006 r.

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Kolegium Prezydenta Miasta Szczecina oraz zarządzenie w sprawie trybu składania materiałów i przedstawiania ich na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta.     Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje :   § 1. Traci moc Zarządzenie Nr 302/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Kolegium Prezydenta Miasta Szczecina oraz Zarządzenie Nr 246/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie trybu składania materiałów i przedstawiania ich na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta.


   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/12/13, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/12/21 14:50:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/12/21 14:50:16 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2006/12/21 13:33:40 nowa pozycja