Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 170/06 w sprawie ustalenia zasad wydawania przez Gminę Szczecin upoważnień do zawierania umów najmu lokali stanowiących zasób Towarzystw Budownictwa Społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy

Data podpisania: 2006/03/28

Data wejścia w życie: 2006/03/28


ZARZĄDZENIE NR 170/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 marca 2006r.

w sprawie ustalenia zasad wydawania przez Gminę Szczecin upoważnień do zawierania umów najmu lokali stanowiących zasób Towarzystw Budownictwa Społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy 

        Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457); zarządzam, co następuje:


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
1) dysponencie- należy przez to rozumieć Gminę Szczecin,
2) właścicielu- należy przez to rozumieć Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. lub Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże”,
3) lokalu z zasobu właściciela- należy przez to rozumieć lokal, dla którego naliczany jest czynsz w wysokości w skali roku do 4% wartości odtworzeniowej lokalu,
4) lokalu z zasobu dysponenta- należy przez to rozumieć lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
5) uchwale- należy przez to rozumieć uchwałę Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r., Nr 58, poz. 1047 ze zm.).

§ 2. Dysponent wydaje właścicielowi upoważnienie do zawarcia umowy najmu z osobą, która spełnia warunki określone w uchwale i odrębnych przepisach podjętych przez właściciela.

§ 3. 1. W pierwszej kolejności dysponent wydaje właścicielowi upoważnienia do zawarcia umów najmu z osobami, o których mowa w § 2 ust. 6, § 6 ust. 1 i 2, § 12, § 13, § 19 ust. 2, § 20 ust. 1 uchwały, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 niniejszego zarządzenia.
2. W drugiej kolejności dysponent wydaje właścicielowi upoważnienia do zawarcia umów najmu osobom oczekującym na zamianę lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu dysponenta na lokal z zasobu właściciela.
3. W trzeciej kolejności dysponent wydaje właścicielowi upoważnienia do zawarcia umów najmu najemcom lokali należących do zasobu właściciela, którzy wyrażają chęć zamiany na lokal z tego samego zasobu.
4. W przypadku braku wniosków osób, o których mowa w ust. 1 , 2 i 3, realizowane są złożone u dysponenta wnioski osób oczekujących na oddanie w najem lokali z zasobu Towarzystw Budownictwa Społecznego.


Rozdział 2
Zasady wydawania upoważnień do zawarcia umów najmu osobom, które zwolnią lokal należący do zasobu dysponenta

§ 4. 1. Przy wydawaniu upoważnień do zawarcia umowy najmu pierwszeństwo w realizacji mają wnioski osób, które zwolnią samodzielny lokal należący do mieszkaniowego zasobu dysponenta.
2. W przypadku braku najemców posiadających lokale samodzielne, dysponent wydaje upoważnienia do zawarcia umów najmu z najemcami zwalniającymi część pomieszczeń w tzw. lokalach wspólnych.
3. Dysponent wydaje upoważnienia do zawarcia umów najmu z osobami, które zawarły w jego zasobie umowy najmu na czas oznaczony oraz dla osób będących w posiadaniu lokali, na które umowa najmu wygasła.
4. Dysponent po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej dotyczącej zamiany lokalu ze swojego zasobu, może wydać upoważnienia do zawarcia więcej niż jednej umowy najmu lokali z zasobu właściciela.


Rozdział 3
Zasady realizacji wniosków

§ 5. 1. O kolejności realizacji wniosków osób, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 4 decyduje data jego złożenia.
2. W sytuacjach, o których mowa w § 3 ust. 3 wymagana jest również zgoda właściciela.
3. Osoba, która w związku z realizacją wniosku na zasadach ogólnych, dwukrotnie odmówiła
zasiedlenia lokalu zostaje skreślona z listy oczekujących.
4. Zgłoszony przez właściciela lokal, który nie został zaakceptowany przez 10 wnioskodawców
lub koszt jego remontu przekracza 25% wartości odtworzeniowej tego lokalu, zasiedlany jest według procedury opisanej w § 31 uchwały.


Rozdział 4
Zasady odstępstw od realizacji wniosków

§ 6. 1. Odstępstwo od kolejności realizacji wniosków, o której mowa w § 5 ust. 1 może nastąpić wobec osoby pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji losowej, której sprawa na wniosek Prezydenta Miasta bądź osoby przez niego upoważnionej, została skierowana do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.
2. Prezydent lub osoba upoważniona przez Prezydenta określa corocznie limit mieszkań, jaki na dany rok kalendarzowy może być przyznany na realizację wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Niewyczerpany w danym roku kalendarzowym limit nie przechodzi na rok następny.
3. Przedmiotowe wnioski realizowane są po uprzednim zrealizowaniu wniosków osób, o których mowa w § 2 ust. 6 uchwały, wg kolejności wskazanej w § 3 i § 5 ust. 1 niniejszego zarzadzenia
4. Negatywna opinia Społecznej Komisji Mieszkaniowej skutkuje realizacją wniosku na zasadach ogólnych.
5. Przed skierowaniem wniosku do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową podlega on weryfikacji według punktacji określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia. Społeczna Komisja Mieszkaniowa sprawdza prawidłowość zastosowanej punktacji i pozytywnie opiniuje sprawy, które w danym kwartale uzyskały największą ilość punktów. Społeczna Komisja Mieszkaniowa niezależnie od punktacji wynikającej z załącznika, może w danym kwartale przyznać rozpatrywanym wnioskom, dodatkowo łącznie do 20 punktów. Przyznanie dodatkowych punktów Społeczna Komisja Mieszkaniowa winna uzasadnić. Limit niewykorzystanych w danym kwartale punktów nie może być zrealizowany w następnym kwartale.
6. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 odmowa przyjęcia drugiej propozycji skutkuje wskazaniem kolejnej oferty na zasadach ogólnych.


Rozdział 5
Postanowienia końcowe i przepisy przejściowe

§ 7. Zasady gospodarowania lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób właściciela regulują odrębne przepisy ustalone przez właściciela.

§ 8. Dysponent może wydać upoważnienie do zawarcia umowy najmu po spełnieniu przez wnioskodawcę kryteriów zawierania umów obowiązujących w zasobie właściciela lokalu.

§ 9. Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, stosuje się przepisy Zarządzenia.

§ 10. Traci moc Zarządzenie nr 556/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 października 2003r. i Zarządzenie nr 395/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 września 2004r.

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/10/18, odpowiedzialny/a: Joanna Radziwon, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2006/10/18 14:19:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2006/10/18 14:19:26 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2006/10/18 14:18:03 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2006/10/18 14:08:41 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2006/10/18 13:31:48 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2006/10/18 13:11:09 nowa pozycja