Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 564/06 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data podpisania: 2006/10/17

Data wejścia w życie: 2006/10/17
ZARZĄDZENIE NR 564/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 października 2006r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej


        Na podstawie § 27 uchwały Nr VI/114/2003 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r Nr 58, poz.1047 z późn. zm.) w związku
z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r, Nr 17 poz. 128) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Załączniku do zarządzenia Nr 622/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej wprowadza się następują zmianę:
1) Dotychczasowy § 3 pkt. 13 otrzymuje nowe brzmienie:
„wydawanie zgód na wynajęcie lokali mieszkalnych osobom, posiadającym statut uchodźcy”

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 622/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UZASADNIENIE


Proponowane zmiany w Załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 622/03 z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej są konieczne z uwagi na podjęcie w dniu 25 lipca 2006r. przez Radę Miasta Szczecin uchwały Nr LX/1124/06, zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin. W ww. uchwale rozszerzono zakres opiniowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową spraw o wydawanie zgód na wynajęcie lokali mieszkalnych osobom, posiadającym statut uchodźcy.
Natomiast w celu szybszego zasiedlenia lokalu, który nie zostały zaakceptowany przez 10 wnioskodawców lub koszt jego remontu przekracza 25% wartości odtworzeniowej tego lokalu, Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych nie będzie występował o opinię do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/11/16, odpowiedzialny/a: Piotr Gumowski, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2006/11/16 09:20:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2006/11/16 09:20:14 nowa pozycja