Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 107/06 w sprawie ustanowienia Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin oraz Mecenatu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/02/28

Data wejścia w życie: 2006/02/28


 

ZARZĄDZENIE NR 107/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie ustanowienia Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin oraz Mecenatu Miasta Szczecin

        Na podstawie § 31 ust. 1 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Szczecina stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 10, poz. 178, z dn. 27.01.2005 r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. W celu podkreślenia szczególnego charakteru imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin ustanawia się następujące dla nich wyróżnienia: Patronat Prezydenta Miasta Szczecin oraz Mecenat Miasta Szczecin. 

    § 2. Regulamin przyznawania wyróżnień, o których mowa w § 1. stanowi załącznik do Zarządzenia. 

    § 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 107/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 2006 r.

 

Regulamin przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin
oraz Mecenatu Miasta Szczecin

 

Rozdział I

Zasady przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin
i Mecenatu Miasta Szczecin

    § 1. Prawo przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin bądź Mecenatu Miasta Szczecin jako wyróżnień podkreślających szczególny charakteru imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta Szczecin.

    § 2. Kryteria przyznawania wyróżnień:
1) Patronat Prezydenta Miasta Szczecin może być przyznany imprezom lub wydarzeniom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub ponadregionalne, mają wieloletnią tradycję, a ich realizacja jest zbieżna z celami strategicznymi uchwalonymi w Strategii Rozwoju Szczecina.
2) Mecenat Miasta Szczecin może być przyznany imprezom lub wydarzeniom, których zasięg i znaczenie mają charakter lokalny, a ich realizacja zgodna jest z politykami branżowymi i programami realizacyjnymi uchwalonej Strategii Rozwoju Szczecina.

    § 3. Przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin odbywa się w oparciu o opinię merytorycznego wydziału Urzędu Miasta Szczecin na temat organizowanej imprezy lub wydarzenia.

    § 4. Zarówno Patronat jak i Mecenat są wyróżnieniami honorowymi.

    § 5. Przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

    § 6. Informacja o przyznaniu Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin, jak również informacja o odebraniu tych wyróżnień zamieszczana jest na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin.


Rozdział II

Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin
lub Mecenatu Miasta Szczecin

    § 7. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin imprezie lub wydarzeniu występuje organizator.

    § 8. Wniosek, o którym mowa w § 7. składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie www.szczecin.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecin.

    § 9. 1. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin nie może być krótszy niż 45 dni od dnia organizacji imprezy lub wydarzenia. 
    2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Rozdział III

Procedura przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin
lub Mecenatu Miasta Szczecin

    § 10. 1. Organizator zwraca się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin dla danej imprezy lub wydarzenia. 
    2. Wniosek może być przesłany pocztą na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, przesłany pocztą elektroniczną na adres: boi@um.szczecin.pl, lub złożony w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

    § 11. 1. Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego po otrzymaniu wniosku zwraca się o wydanie opinii do merytorycznego wydziału lub biura Urzędu Miasta Szczecin w sprawie zasadności przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin danej imprezie lub wydarzeniu. 
    2. Wydanie opinii następuje w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania. W opinii zawarta powinna być informacja na temat uzasadnionej potrzeby osobistej obecności Prezydenta Miasta podczas imprezy lub wydarzenia, której przyznano Patronat Prezydenta Miasta Szczecin. 
    3. Wzór formularza opinii zostanie opracowany przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

    § 12. 1. Po otrzymaniu opinii Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego kieruje wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin o objęcie imprezy lub wydarzenia Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatem Miasta Szczecin. 
    2. Wniosek musi zostać podpisany przez Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego oraz merytorycznego Zastępcę Prezydenta Miasta. 
    3. O przyznaniu Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego niezwłocznie informuje organizatora. 
    4. W przypadku odmowy przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin organizator powiadamiany jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

    § 13. 1. Przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia sprawozdania z przebiegu imprezy lub wydarzenia. 
    2. Sprawozdanie powinno zostać złożone w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy lub wydarzenia. 
    3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do wniosku, o którym mowa w § 7.

    § 14. 1. Organizator imprezy lub wydarzenia, którym przyznany został Patronat Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenat Miasta Szczecin zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu. 
    2. W przypadku przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin organizator imprezy lub wydarzenia zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. 
    3. Podczas trwania imprezy lub wydarzenia, którym przyznano został Patronat Prezydenta Miasta Szczecin organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Gminy Miasto Szczecin Miasta w widocznym miejscu.

    § 15. Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 13 i 14 stanowić może podstawę do odmowy przyznania organizatorowi imprezy lub wydarzenia Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin w przyszłości.


Rozdział IV

Odebranie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin

    § 16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Szczecin może w oparciu o opinię Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie. O odebraniu Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin organizator jest informowany niezwłocznie.

    § 17. Odebranie Patronatu Prezydenta Miasta Szczecin lub Mecenatu Miasta Szczecin nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.

 

 


Uzasadnienie:

Projekt Zarządzenia w sprawie ustanowienia Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Szczecin i Mecenatu Miasta Szczecin, powstał w celu utworzenia przejrzystej procedury.
Z uwagi na wzmożoną ilość próśb o objęcie wydarzeń Patronatem, wprowadzony został ich podział ze względu na rangę i zasięg wydarzeń.

 


udostępnił: Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, wytworzono: 2006/08/08, odpowiedzialny/a: Katarzyna Stoma, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 09:28:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 09:28:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 12:04:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 11:29:56 nowa pozycja