Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 374/06 zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej

Data podpisania: 2006/07/07

Data wejścia w życie: 2006/07/07


 

ZARZĄDZENIE NR 374/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 7 lipca 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej

        Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W „Instrukcji postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej” stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 337/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:

„§ 21 Ustala się następujący tryb wysyłki i odbioru korespondencji ze stanowisk ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu w Referacie obsługi kancelaryjnej i udzielania informacji w Biurze Obsługi Interesantów:
    1)  korespondencję składa i odbiera pracownik imiennie wskazany przez dyrektora wydziału/kierownika biura.
    2)  odbiór i składanie korespondencji odbywa się w godzinach:
         a)  poniedziałek: 9.00-11.00 oraz 14.00-16.00,
         b)  wtorek-piątek: 7.30-9.30 oraz 12.30-14.30.”

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 337/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie postępowania przy wysyłce i nadzorze nad doręczaniem korespondencji urzędowej nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2006/08/17, odpowiedzialny/a: Dariusz Sass, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/17 11:03:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/17 11:03:01 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 11:00:17 nowa pozycja