Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 211/06 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania procedury kontroli organizacji pozarząd. w zakresie udzielanych dotacji na realizację zadań oraz wypracowania racjonalnych reguł udzielania...

Data podpisania: 2006/04/20

Data wejścia w życie: 2006/04/20


ZARZĄDZENIE NR 211/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania procedury kontroli organizacji pozarządowych w zakresie udzielanych dotacji na realizację zadań oraz wypracowania racjonalnych reguł udzielania dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze cyklicznym, promocyjnym, stałym czy mistrzowskim.

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół zadaniowy ds. opracowania procedury kontroli organizacji pozarządowych w zakresie udzielanych dotacji na realizację zadań oraz wypracowania racjonalnych reguł udzielania dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze cyklicznym, promocyjnym, stałym czy mistrzowskim, w składzie:

Przewodniczący:
1) Paweł Szczyrski – Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych,

Członkowie Zespołu:
2) Agnieszka Matwiejczuk – Radca Prawny w Biurze Prawnym,
3) Tomasz Holona – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
4) Leonarda Szczygieł – Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości,
5) Paweł Lisowski – Inspektor w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,
6) Jacek Cerebież -Tarabicki – Kierownik Referatu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
7) Renata Zielonka – Inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
8) Grażyna Muszyńska – Główny Specjalista w Biurze Budżetu,
9) Elżbieta Maćkowiak – Główny Specjalista w Wydziale Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości,
10) Mariusz Kądziołka – Inspektor w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
11) Dariusz Horniak – Inspektor w Wydziale Funduszy Pomocowych,
12) Henryk Szelągiewicz – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
13) Anna Dejk –Audytor wewnętrzny w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
14) Antoni Sobolewski – Członek Stowarzyszenia Czas, Przestrzeń, Tożsamość,
15) prof. dr hab. Henryk Babis – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Wojewódzki,
16) Przemysław Kowalewski – Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego na Rzecz Praw Zwierząt,

Sekretarz:
17)Katarzyna Gurdała – Podinspektor w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 jest realizacja rekomendacji przedstawionych w sprawozdaniu z zadania audytowego A-1/2005 „Procedury kontroli finansowo - księgowej w Urzędzie Miasta Szczecin”, a w szczególności przygotowanie rozwiązań dotyczących kontroli organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań oraz reguł udzielania dotacji na realizację zadań publicznych o charakterze cyklicznym, promocyjnym, stałym czy mistrzowskim.

§ 3. Posiedzenia Zespołu, o którym mowa w § 1,  zwoływane są przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4. Nadzór nad realizacja niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/10/24, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2006/10/24 14:56:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2006/10/24 14:56:29 nowa pozycja