Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 667/06 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych zastępców.

Data podpisania: 2006/12/13

Data wejścia w życie: 2006/12/13


ZARZĄDZENIE NR 667/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 grudnia  2006 r.

w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych zastępców.

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje :


   § 1. Ustalam liczbę czterech zastępców Prezydenta Miasta Szczecin. 

   § 2. Wskazuję Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta – Tomasza Jarmolińskiego oraz kolejnych zastępców Prezydenta Miasta Szczecin :

1) Zastępca Prezydenta Miasta - Krzysztof Nowak,
2) Zastępca Prezydenta Miasta - Elżbieta Masojć,
3) Zastępca Prezydenta Miasta - Beniamin Chochulski.

   § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 267/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Szczecina.

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/12/14, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/12/21 14:32:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/12/21 14:32:34 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2006/12/14 11:59:17 nowa pozycja