Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 190/06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin

Data podpisania: 2006/04/11

Data wejścia w życie: 2006/04/11


 

ZARZĄDZENIE NR 190/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 kwietnia 2006r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin.

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art.23 ust.1 w związku z art. 4 pkt 9b1, art.25 ust.1, art.25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) w związku z art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Regulaminie przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 460/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

1) §7 ust.7 otrzymuje brzmienie:
“7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności Komisja Przetargowa nie rozstrzyga przetargu wnioskując do Prezydenta Miasta lub właściwego Zastępcy Prezydenta o jego ponowne ogłoszenie, przy czym przetarg może zostać przeprowadzony w każdej z form określonych w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu”.

2) W § 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a , w brzmieniu:
“1a. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przeznaczeniu wadium na poczet ustanowionego w umowie zabezpieczenia przyszłych roszczeń gminy wynikających z umowy , do czasu złożenia przez osobę wygrywającą przetarg gwarancji określonych w warunkach przetargu a stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 460/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy Szczecin nie ulegają zmianie. 

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom właściwych wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2006/08/10, odpowiedzialny/a: Maria Latkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 14:54:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 14:54:11 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/10 11:20:10 nowa pozycja