Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 133/06 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/03/13

Data wejścia w życie: 2006/03/13


 

ZARZĄDZENIE NR 133/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 marca 2006r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 71, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 Nr 17, poz. 128) oraz § 13 ust.7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Nr 69, poz.636), zarządzam co następuje:


    § 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r.Dz. U. Nr 69, poz. 636) - rozbudowuje się dla Urzędu Miasta Szczecin o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 133/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 marca 2006 r.

 

ROZSZERZENIE JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT

DLA URZĘDU MIASTA SZCZECINL.p.

Symbole klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna

Uwagi

 II
 stopnia
podziału
 III
 stopnia
podziału 
 IV
 stopnia
podziału 
 V
 stopnia
podziału 
 W komórce  macierzystej   W innych  komórkach 
1.  

504

    Fundacje      
2.    

5040

  Nadzór nad fundacjami

A

Bc

 
3.    

5041

  Ewidencja fundacji

A

Bc

 
4.    

8186

  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

B-10

Bc

 

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/08, odpowiedzialny/a: Alicja Stańkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/14 17:04:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/14 17:04:09 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 15:35:37 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 15:33:59 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 15:32:04 nowa pozycja