Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 171/06 w sprawie zasad i trybu weryfikacji znajomości języków obcych pracowników Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/03/28

Data wejścia w życie: 2006/03/28


 

ZARZĄDZENIE NR 171/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 marca 2006r.

w sprawie zasad i trybu weryfikacji znajomości języków obcych pracowników Urzędu Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. NR 17. poz. 128), § 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miasta Szczecin zarządzam , co następuje:


    § 1. Zobowiązuję Pracowników Urzędu Miasta, którzy zadeklarowani znajomość języka obcego i otrzymują z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie do poddania się weryfikacji. 

    § 2. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają pracownicy Urzędu Miasta legitymujący się dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego wymienionymi w Załączniku do Zarządzenia. 

    § 3. 1. Egzamin weryfikacyjny ma formę dwuetapową:
a) 1 etap: test pisemny,
b) 2 etap: egzamin ustny. 
    2. O terminie egzaminu każdy pracownik zostanie powiadomiony indywidualnie. 

    § 4. Nie poddanie się weryfikacji przez pracownika do tego zobowiązanego będzie traktowane jako rezygnacja z otrzymywanego 200 zł zwiększonego wynagrodzenia. 

    § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 171/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 marca 2006 r.

 

"LISTA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO:

I.

1) dyplom ukończenia: 

    a) studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej, 

    b) nauczycielskiego kolegium języków obcych, 

    c) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

2) wydany za granicą dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych - uznaje się język wykładowy;

3) wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości - uznaje się język wykładowy;

4) dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma);

5) zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym: 

    a) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 

    b) w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 

    c) w Ministerstwie Obrony Narodowej - od poziomu 3333 według STANAG 6001;

6) ertyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego;

7) certyfikat znajomości języka obcego, wydany w okresie od dnia 25 sierpnia 1997 r. do dnia 14 stycznia 1998 r. przez Resortową Komisję Egzaminacyjną Języków Obcych Urzędu Służby Cywilnej;

II.

1    dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych;

2    First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate 2 (BEC2), Business English Certificate 3 (BEC3), Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT) - certyfikaty wydawane przez University of Cambridge Local Examination Syndicate;

3    International English Language Testing System IELTS - powyżej 6 pkt - zaświadczenia wydawane przez University of Cambridge Local Examination Syndicate, the British Council i Education Australia;

4    Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 500 pkt z testu (w systemie komputerowym co najmniej 173 pkt) i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE - wydawany przez Educational Testing Service, Princeton, USA;

5    English for Speakers of Other Languages (ESOL) od poziomu First Class Pass at Intermediate Level - wydawane przez Pitman Qualifications Institute;

6    London Chamber of Commerce and Industry (LCCI): English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4 - certyfikaty wydawane przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board;

7    London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) - Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE) - certyfikat wydawany przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board;

8    Certificate in English (B1), Certificate in English for Business Purposes (B1), Certificate in English for the Hotel and Catering Industry (B1), Certificate in English Stage 3 (B2), Certificate in English for Business Purposes (B2), Certificate in English for Technical Purposes (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

9    Diplôme d’Etudes de Langue Française (DELF), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) - wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji (Narodową Komisję ds. Egzaminów DELF i DALF);

10    Certificat d’acces au DALF wydawany przez Instytut Francuski;

11    Diplôme de français des affaires (DFA 2) - dyplom wydawany przez Paryską Izbę Handlową i Przemysłową, egzamin organizowany przez Instytut Francuski;

12    Diplôme de Langue Française (DL), Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (DS), Diplôme des Hautes Etudes Françaises (DHEF) - wydawane przez Alliance Française;

13    Certificat de Français (B1), Certificat de Français a usage professionnel (B1), Certificat Supérieur de Français (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

14    Zertifikat Deutsch (ZD), Die Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Das Grosse Deutsche Sprachdiplom (GDS) - egzaminy organizowane przez Goethe Institut;

15    Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) - egzaminy organizowane przez Goethe Institut, Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową i Instytut Carla Duisberga;

16    Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) - od poziomu Mittelstufe, Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (DWD) - egzaminy organizowane przez Instytut Austriacki;

17    Zertifikat Deutsch (B1), Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

18    Deutsches Sprachdiplom (DSD I), Deutsches Sprachdiplom (DSD II) - egzaminy organizowane przez Kultusministerkonferenz;

19    Diploma Basico de Espanol, Diploma Superior de Espanol - wydawany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Królestwa Hiszpanii;

20    Certificado de Espanol (B1), Certificado de Espanol para Relaciones Profesionales (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

21    Certificazione d’Italiano come Lingua Straniera (CILS) - od poziomu 3, Certificazione di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI) - od poziomu 3 - wydawane przez uniwersytety dla cudzoziemców w Sienie, Perugii i Rzymie;

22    Certificato d’Italiano (B1), Certificato Superiore d’Italiano (B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

23    Pyccęčé ßçűę. Äeëoâoe Oáůeíče (Áčçíec č Ęoěěepöč˙) - od poziomu Cpeäíčé Ópoâeíü - wydawany przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina;

24    Eâpoëeécęče Cepňčôčęaňű ďo ˙çűęaě, Cepňčôčęaň ďo pyccęoěy ˙çűęy (B1) - egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

25    European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) - egzamin z języka węgierskiego organizowany przez Węgierski Instytut Kultury;

26    Certificaat Nederlands (B1) - egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH);

27    Certificado de Portugues (B1) - egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs- Testsysteme GmbH

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 14:58:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 14:58:24 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/10 08:38:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/10 08:37:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 15:38:08 nowa pozycja