Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 248/06 w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/05/04

Data wejścia w życie: 2006/05/04


zmiany:
Zarządzenie Nr 586/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 listopada 2006 r.,
Zarządzenie Nr 55/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 248/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 maja 2006 r.

w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie § 57 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje :


    § 1. Ustala się szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

    § 2. Dyrektorów wydziałów oraz kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuje się do współpracy oraz realizacji zadań związanych z :
1) obronnością kraju,
2) systemem zbiorowego bezpieczeństwa,
3) zamówieniami publicznymi,
4) ochroną danych osobowych,
5) ochroną informacji niejawnych,
6) udostępnianiem informacji publicznej,
7) systemem rejestracji i obiegu dokumentów,
8) aktualizacją obowiązujących procedur załatwianych spraw,
9) wykonywaniem czynności dysponenta budżetu w powierzonej części budżetu miasta,
10) prowadzeniem rejestrów umów,
11) nadzorem nad wykorzystaniem mienia przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin,
12) prowadzeniem baz danych wynikających z zadań merytorycznych wydziałów i biur. 

    § 3. 1. Wykładni interpretacyjnej przepisów niniejszego zarządzenia stanowiących uszczegółowienie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin dokonuje Sekretarz Miasta.
2. Realizację zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

    § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 555/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 7 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 741/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2005 r.). 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/14, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/02/13 11:29:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/02/13 11:29:58 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/02/13 11:20:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/14 14:31:43 nowa pozycja