Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 512/06 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/09/22

Data wejścia w życie: 2006/09/22


 

ZARZĄDZENIE NR 512/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 września 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 34 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :


    § 1. W Zarządzeniu Nr 485/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 września 2005 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 351/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2006 r.) w § 9 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie :

„1) Prezydenta Miasta Szczecin MARIANA JURCZYKA zastępuje Zastępca Prezydenta Miasta ZBIGNIEW ZALEWSKI, któremu powierza się funkcję Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta,
2) Zastępca Prezydenta Miasta ZBIGNIEW ZALEWSKI oraz Zastępca Prezydenta Miasta ANNA NOWAK zastępują się wzajemnie”.

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 485/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 września 2005 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 351/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2006 r.) nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/09/27, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/27 10:19:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/27 10:19:41 nowa pozycja