Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 277/06 zmieniające zarządzenie w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Data podpisania: 2006/05/23

Data wejścia w życie: 2006/05/23


 

ZARZĄDZENIE NR 277/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 maja 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

        Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/673/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania zasad oraz wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych, w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806), zarządzam, co następuje:


    § 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 181/06 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany:
1) w punkcie I dodaje się punkt 6. w brzmieniu “Karnety i bilety ulgowe przysługują dzieciom powyżej lat 4 oraz młodzieży do lat 18 za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek”.
2) w punkcie II pn. “Bezpłatny wstęp na kąpieliska” dotychczasową treść oznacza się jako punkt 1. i dodaje się punkt 2. w brzmieniu “Uprawnienie do bezpłatnego wstępu przysługuje również dzieciom do lat 4 po przedstawieniu przez opiekuna dokumentu potwierdzającego wiek dziecka ”. 

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. 

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2006/08/16, odpowiedzialny/a: Janina Podleśna, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/16 09:46:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/16 09:46:21 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/16 09:12:44 nowa pozycja