Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 286/06 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2006 r.

Data podpisania: 2006/05/30

Data wejścia w życie: 2006/05/30


 

ZARZĄDZENIE NR 286/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2006 r.

        Na podstawie art. 90 ust. 1, 2, 2a, 2b, 2c ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17 poz. 141,Nr 131, poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art.32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr153 poz. 1271 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), § 8 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, zmienionej Uchwałą nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, Uchwały Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam miesięczną kwotę dotacji z budżetu Miasta na jednego ucznia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, wynikającą z części oświatowej subwencji ogólnej w:

1) niepublicznych szkołach podstawowych -    239,12 zł
2) niepublicznych gimnazjach -    239,12 zł
3) niepublicznych liceach ogólnokształcących -    262,72 zł
4) niepublicznych szkołach zawodowych -    299,21 zł.

§ 2. Ustalam miesięczną dotację z budżetu Miasta na:

1) jednego ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach:

a) grupy A -    573,89 zł

(uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

b) grupy B -    932,57 zł

(uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

c) grupy C -    1.099,95 zł

(uczniów niesłyszących i słabo słyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

d) grupy D -    2.510,76 zł

(uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem – na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

2) jednego ucznia w niepublicznych szkołach dla dorosłych:
a) gimnazjach -    119,81 zł
b) liceach ogólnokształcących -    101,17 zł

c) szkołach zawodowych i policealnych -    102,79 zł

3) jedno dziecko w niepublicznych przedszkolach:
a) pełnosprawne -    265,34 zł
b) niepełnosprawne -    1.434,74 zł

4) jedno dziecko objęte wspomaganiem wczesnoszkolnym
a) w przedszkolach, szkołach podstawowych -    200,86 zł
b) w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych -    204,34 zł

5) jednego wychowanka w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w Dziennym Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem “Razem” -    1.459,58 zł

6) jednego wychowanka w młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ognisku Św. Brata Alberta -    1.486,58 zł

7) jednego ucznia korzystającego z Bursy Towarzystwa Salezjańskiego -    456,75 zł

8) jednego uczestnika w Ośrodku Pracy Pozaszkolnej “Serduszka” i w Placówce Oświatowo-Wychowawczej „Dom Harcerza” -    25,00 zł

9) jednego ucznia w Ośrodku Terapii Dysleksji i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Akademos” -    16,00 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2006 r.

 

 


U Z A S A D N I E N I E

Ustawa o systemie oświaty w art. 90 nakłada obowiązek dotowania przez gminę i powiat szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Wysokość dotacji dla poszczególnych szkół jest zróżnicowana i skalkulowana, stosownie do zapisów ustawy, albo na podstawie wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto Szczecin w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju albo w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 określa algorytm podziału subwencji z uwzględnieniem wag dla poszczególnych typów szkól. Z załączonej do pisma Ministerstwa Edukacji i Nauki tzw. metryczki zawierającej parametry podziału części oświatowej subwencji dla Miasta Szczecin wynika kwota bazowa na ucznia, oraz liczba uczniów. Na podstawie tych parametrów oraz ustalonych w budżecie Miasta na 2006 r. wydatków bieżących ponoszonych w szkołach, przedszkolach i placówkach publicznych określone zostały kwoty dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych:

DOTACJA NA 1 UCZNIA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW:

- „waga” przeliczeniowa 1,00
- standard 2 948,8396
- współczynnik korygujący Di dla gminy 0,9730809018
- standard x Di = 2 869,4595
- roczna dotacja : 1,00 x 2 869,4595 = 2 869,46 zł
- w skali miesiąca: 2 869,46 zł : 12 m-cy = 239,12 zł

DOTACJA NA 1 UCZNIA NIEPUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH:

- „wagi” przeliczeniowe 1,00 i 0,08
- standard 2 948,8396
- współczynnik korygujący Di dla powiatu 0,9899324531
- standard x Di = 2 919,152
- roczna dotacja : 1,08 x 2 919,152 = 3 152,68 zł
- w skali miesiąca: 3 152,68 zł : 12 m-cy = 262,72 zł

DOTACJA NA 1 UCZNIA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH:

- „wagi” przeliczeniowe 1,00 , 0,08 i 0,15
- standard 2 948,8396
- współczynnik korygujący Di dla powiatu 0,9899324531
- standard x Di = 2 919,152
- roczna dotacja : 1,23 x 2 919,152 = 3 590,56 zł
- w skali miesiąca: 3 590,56 zł : 12 m-cy = 299,21 zł

DOTACJA NA 1 UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

1) dotacja podstawowa na jednego ucznia w szkole podstawowej i gimnazjum na podstawie subwencji oświatowej:
- „waga” przeliczeniowa 1,00
- standard 2 948,8396
- współczynnik korygujący Di dla gminy 0,9730809018
- standard x Di = 2 869,4595
- roczna dotacja : 1,00 x 2 869,4595 = 2 869,46 zł
- w skali miesiąca: 2 869,46 : 12 m-cy = 239,12 zł

2) dodatkowa dotacja na 1 ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Szczecin:

a) dla uczniów niepełnosprawnych grupy A
- „waga” przeliczeniowa P2 = 1,40
- subwencja oświatowa – 239,12 zł
- wysokość dotacji dodatkowej: 1,4 x 239,12 zł = 334,77 zł

b) dla uczniów niepełnosprawnych grupy B
- „waga” przeliczeniowa P3 = 2,90
- subwencja oświatowa - 239,12 zł
- wysokość dotacji dodatkowej: 2,90 x 239,12 zł = 693,45 zł

c) dla uczniów niepełnosprawnych grupy C
- „waga” przeliczeniowa P4 = 3,60
- subwencja oświatowa - 239,12 zł
- wysokość dotacji dodatkowej: 3,60 x 239,12 zł = 860,83 zł

d) dla uczniów niepełnosprawnych grupy D
- „waga” przeliczeniowa P4 = 9,50
- subwencja oświatowa - 239,12 zł
- wysokość dotacji dodatkowej: 9,50 x 239,12 zł = 2 271,64 zł

3) łączna wysokość dotacji na 1 ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach:

a) na 1 ucznia niepełnosprawnego grupy A: 239,12 zł + 334,77 zł = 573,89 zł
b) na 1 ucznia niepełnosprawnego grupy B: 239,12 zł + 693,45 zł = 932,57 zł
c) na 1 ucznia niepełnosprawnego grupy C: 239,12 zł + 860,83 zł = 1 099,95 zł
d) na 1 ucznia niepełnosprawnego grupy D: 239,12 zł +2 271,64 zł = 2 510,76 zł

DOTACJA NA 1 UCZNIA W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH:

a) w niepublicznych gimnazjach:
- budżet gimnazjów publicznych dla dorosłych na 2006 r. – 623.994 zł
- liczba uczniów w gimnazjach dla dorosłych – 217
- dotacja na 1 ucznia w publicznym gimnazjum dla dorosłych w skali miesiąca: 623.994 : 217 : 12 = 239,63 zł
- dotacja na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla dorosłych w skali miesiąca: 239,63 x 50% = 119,81 zł

b) w niepublicznych liceach ogólnokształcących:
- budżet liceów ogólnokształcących publicznych dla dorosłych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym na 2006 r. – 638.594 zł
- liczba uczniów w liceach ogólnokształcących dla dorosłych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym - 263
- dotacja na 1 ucznia w publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w skali miesiąca: 638.594 : 263 : 12 m-cy = 202,34zł
- dotacja na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w skali miesiąca: 202,34 x 50 % = 101,17 zł

c) w niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych:
- budżet publicznych szkół zawodowych dla dorosłych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym na 2006 r. – 636.488 zł
- liczba uczniów w publicznych szkołach zawodowych i policealnych dla dorosłych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym - 258
- dotacja na 1 ucznia w publicznych szkołach zawodowych dla dorosłych w skali miesiąca: 636.488 : 258 : 12 = 205,58 zł
- dotacja na 1 ucznia w niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych w skali miesiąca: 205,58 x 50% = 102,79 zł

DOTACJA NA 1 DZIECKO W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM:

a) na 1 dziecko pełnosprawne:
- budżet publicznych przedszkoli na 2006 r. – 28 189 900 zł
- liczba dzieci w publicznych przedszkolach – 6 640
- dotacja na 1 dziecko w publicznych przedszkolach w skali miesiąca: 28 189 900 : 6640 : 12 m-cy = 353,79 zł
- dotacja na 1 dziecko w niepublicznych przedszkolach w skali miesiąca: 353,79 zł x 75 % = 265,34 zł

b) na 1 dziecko niepełnosprawne na podstawie subwencji oświatowej:
- „waga” przeliczeniowa 4,00
- standard 2 948,8396
- współczynnik korygujący Di dla gminy 0,9730809018
- standard x Di = 2 869,4595
- roczna dotacja : 4,00 x 2 869,4595 = 11 477,84
- w skali miesiąca: 11 477,84 : 12 m-cy = 956,49 zł
- wysokość dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w przedszkolu niepublicznym zwiększona o 50 % - 956,49 zł + 478,25 zł = 1 434,74 zł

DOTACJA DLA DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU
a) na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych, szkołach podstawowych
- „waga” przeliczeniowa 0,84
- standard 2 948,8396
- współczynnik korygujący Di dla gminy 0, 9730809018
- standard x Di = 2 869,4595
- roczna dotacja : 0,84 x 2 869,4595 = 2 410,35
- w skali miesiąca: 2 410,35 : 12 m-cy = 200,86 zł
- wysokość dotacji na 1 dziecko objęte wspomaganiem wczesnoszkolnym w przedszkolu niepublicznym, szkole podstawowej - 200,86 zł

b) na jedno dziecko w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych,
- „waga” przeliczeniowa 0,84
- standard 2 948,8396
- współczynnik korygujący Di dla powiatu 0,9899324531
- standard x Di = 2 919,152
- roczna dotacja : 0,84 x 2 919,152 = 2 452,09
- w skali miesiąca: 2 452,09 : 12 m-cy = 204,34 zł
- wysokość dotacji na 1 dziecko objęte wspomaganiem wczesnoszkolnym w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych - 204,34 zł

DOTACJA NA 1 WYCHOWANKA W NIEPUBLICZNYCH SPECJALNYCH OŚRODKACH WYCHOWAWCZYCH/OŚRODKACH REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZYCH:

- „waga” przeliczeniowa 6,00
- standard 2 948,8396
- współczynnik korygujący Di dla powiatu 0,9899324531
- standard x Di = 2 919,152
- roczna dotacja : 6,00 x 2 919,152 = 17 514,91 zł
- w skali miesiąca: 17 514,91 : 12 m-cy = 1 459,58 zł

DOTACJA NA 1 WYCHOWANKA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII:

- budżet publicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 5 na 2006 r. – 2 658 000
- liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 5 – 149
- dotacja na 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 5 w skali miesiąca: 2 658 000 : 149 : 12 m-cy = 1 486,58
- dotacja na 1 wychowanka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w skali miesiąca 1 486,58 x 100 % = 1 486,58 zł

DOTACJA NA 1 UCZNIA W BURSIE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO:

- budżet publicznych internatów na 2006 r. – 5 108 224 zł
- liczba miejsc w publicznych internatach – 932
- dotacja na 1 ucznia w publicznych internatach w skali miesiąca: 5 108 224 : 932 : 12 m-cy = 456,75 zł
- dotacja na 1 ucznia w Bursie Towarzystwa Salezjańskiego w skali miesiąca 456,75 x 100% = 456,75 zł

DOTACJA NA 1 UCZNIA (WYCHOWANKA) OKREŚLONA ZGODNIE Z § 3, UST. 2 ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIASTA NR XXIV/476/04 Z DNIA 26 LIPCA 2004 r. W SPRAWIE USTALANIA TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIA MIASTA SZCZECINA:

a) dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Serduszka” i Placówki Oświatowo-Wychowawczej „Dom Harcerza”
- budżet Szczecińskiego Chóru „Słowiki” i Pomorskiego Centrum Edukacyjnego na 2006 r.    3 388 933 zł
- średnioroczna liczba dzieci w Szczecińskim Chórze „Słowiki” i w PCE – 2 880
- dotacja na 1 dziecko w Szczecińskim Chórze „Słowiki” i w PCE w skali miesiąca: 3 388 933 : 2 880 : 12 m-cy = 98,06 zł
- dotacja na 1 dziecko w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Serduszka” i w Placówce Oświatowo-Wychowawczej „Dom Harcerza” w skali miesiąca: 98,06 x 25,49% = 25,00 zł

b) dla Ośrodka Terapii Dysleksji i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademos”:
- budżet poradni psychologiczno-pedagogicznych na 2006 r. – 5 750 134 zł
- przeliczeniowa liczba uczniów w poradniach psychologiczno-pedagog. (w oparciu o wydane orzeczenia i opinie) – 2 902
- dotacja na 1 ucznia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w skali miesiąca: 5 750 134 : 2 902: 12 m-cy = 165,06 zł
- dotacja na 1 ucznia w Ośrodku Terapii Dysleksji i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademos” w skali miesiąca: 165,06 x 9,69% = 16,00 zł

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2006/08/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/16 11:44:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/16 11:44:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/16 11:42:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/16 10:33:30 nowa pozycja