Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 108/06 w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

Data podpisania: 2006/02/28

Data wejścia w życie: 2006/02/28


 

ZARZĄDZENIE NR 108/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

        Na podstawie § 31 ust. 1 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Szczecina stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005r., nr 10 poz. 178) zarządzam, co następuje:


    § 1. Ustanawia się tytuł honorowy „Ambasador Szczecina” 

    § 2. Regulamin nadawania tytułu „Ambasador Szczecina” stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się do realizacji Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. 

    § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 80/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Ambasador Szczecina” (zm. Zarządzenie Nr 39/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 lutego 2003 r., Zarządzenie Nr 58/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 stycznia 2005r.) 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 108/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 2006 r.

 

Regulamin nadawania honorowego tytułu
„Ambasador Szczecina”


Rozdział I

Zasady nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

    § 1. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nadaje Prezydent Miasta Szczecin na wniosek Kapituły tytułu. 

    § 2. 1. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nadawany jest raz w roku osobom fizycznym lub podmiotom prawnym, których osiągnięcia przyczyniły się do promocji Szczecina zarówno w kraju, jak i za granicą. 
    2. Tytuł przyznany zostaje w uznaniu szczególnych zasług dla promocji Szczecina za rok poprzedni. 

    § 3. 1. Uroczystość nadania honorowego tytułu „Ambasadora Szczecina” odbywać się będzie podczas sesji Rady Miasta, której termin podany zostanie do publicznej wiadomości w sposób powszechnie przyjęty na terenie Gminy Miasto Szczecin. 
    2. Laureat tytułu otrzyma okolicznościowy dyplom oraz ryngraf z herbem Miasta Szczecin. 
    3. Laureat tytułu „Ambasador Szczecina” zostanie ponadto wyróżniony poprzez zamieszczenie specjalnej informacji na miejskiej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.


Rozdział II

Kapituła honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

    § 4. Skład osobowy kapituły honorowego tytułu „Ambasador Miasta Szczecin”, zwanej dalej “Kapitułą”, powołuje Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego zarządzenia.

    § 5. 1. W skład Kapituły powołani zostają:

1) Przewodniczący Kapituły - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,

Członkowie Kapituły:
2) byli Prezydenci Miasta Szczecin,
3) przedstawiciele szczecińskich mediów,
4) przedstawiciel Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Województwa Zachodniopomorskiego,
5) dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,
6) dyrektor Wydziału Urzędu Miasta odpowiedzialnego za promocję Miasta Szczecin,
7) inne osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Szczecin.

    2. Szczegółowy tryb i zasady działania Kapituły określa Regulamin Kapituły uchwalony przez nią i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Szczecin.
    3. Obsługę kancelaryjno – biurową zapewnia Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.


Rozdział III

Tryb zgłaszania kandydatów do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

    § 6. Do zgłaszania kandydatur do tytułu „Ambasador Szczecina” uprawnieni są:
- indywidualni pełnoletni mieszkańcy Szczecina,
- instytucje publiczne,
- organizacje pozarządowe,
- związki i stowarzyszenia zawodowe,
- podmioty gospodarcze.

    § 7. 1. Termin zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu “Ambasador Szczecina” za rok poprzedni upływa z dniem 30 stycznia każdego roku. 
    2. Zgłoszenia kandydatur mogą być przesyłane pocztą na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70–456 Szczecin, faksem na numer 091 4245 – 650 lub pocztą elektroniczną na adres: kstoma@um.szczecin.pl 
    3. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www. szczecin.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecin. 
    4. Zgłoszenia przesyłane w innej formie niż formularze, o których mowa w ust. 3 nie będą rozpatrywane.

    § 8. Wniosek Kapituły o nadanie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” kierowany będzie do Prezydenta Miasta Szczecin nie później niż do końca lutego każdego roku.


Rozdział IV

Odebranie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

    § 9. Prezydent Miasta Szczecin może z własnej inicjatywy bądź na wniosek Kapituły pozbawić laureata honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” nadanego wyróżnienia w przypadku, gdy jego osiągnięcia wypracowane zostały z naruszeniem prawa bądź postawa laureata w sposób oczywisty i bezsporny narusza wizerunek Miasta Szczecin. 

    § 10. Odebranie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” następuje w drodze głosowania Kapituły, a następnie odpowiedniego Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin.

 

 


Uzasadnienie:

Celem zaproponowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego zmian, jest przede wszystkim doprecyzowanie zapisów poprzedniego Zarządzenia w sprawie tytułu „Ambasador Szczecina”. Zaproponowane rozwiązania przyczynią się do zwiększenia przejrzystości procedury. Proponujemy również, aby zmienić skład Kapituły tytułu, ponieważ każdego roku zwiększa się liczba nagrodzonych tytułem „Ambasador Szczecina” i zdarzają się sytuacje kiedy połowa członków tejże Kapituły nie uczestniczyła w jej pracach. Podważa to prawomocność wyboru kandydatów do tytułu „Ambasador Szczecina” za rok ubiegły.

 


udostępnił: Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, wytworzono: 2006/08/08, odpowiedzialny/a: Katarzyna Stoma, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 09:30:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 09:30:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 13:19:04 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 12:08:06 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 11:57:02 nowa pozycja