Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 572/06 zmieniające Zarządzenie w spr.powołania Zespołu odp. za Politykę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz koordynatorów programów realizacyjnych

Data podpisania: 2006/10/24

Data wejścia w życie: 2006/10/24


ZARZĄDZENIE NR 572/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 października 2006 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za Politykę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz koordynatorów programów realizacyjnych

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006r.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 471/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za Politykę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz koordynatorów programów realizacyjnych (zm. Zarządzenie Nr 15/04 z dnia 20 stycznia 2004r., Zarządzenie Nr 164/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

a) pkt. 3-11 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„3) Wioleta Zmorzyńska – Główny Specjalista w Wydziale Oświaty,
4) Barbara Nowakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu,
5) Paweł Lisowski – Inspektor w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,
6) Henryk Szelągiewicz – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
7) Tomasz Holona – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
8) Jakub Cieślicki – Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich,
9) Stefan Karbownik – Główny Specjalista w Wydziale Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości,
10) Halina Kozar-Makocka – Główny Specjalista w Wydziale Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta,
11) Jacek Ciochoń – Główny Specjalista w Wydziale Sportu.”

b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) Jacek Cerebież - Tarabicki – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.”

2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Jakub Cieślicki – Program Społecznych Inicjatyw Lokalnych”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 471/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za Politykę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz koordynatorów programów realizacyjnych (zm. Zarządzenie Nr 15/04 z dnia 20 stycznia 2004r., Zarządzenie Nr 164/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.) pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/10/24, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/05/06 12:32:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/05/06 12:32:29 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/10/24 14:38:36 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/10/24 14:33:03 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/10/24 14:29:43 nowa pozycja