Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 25/06 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/01/12

Data wejścia w życie: 2006/01/12


 

ZARZĄDZENIE NR 25/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 71, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz § 13 ust.7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Nr 69, poz.636), z a r z ą d z a m  co następuje:


§ 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Dz. U. Nr 69, poz. 636) - rozbudowuje się dla Urzędu Miasta Szczecin o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załącznik do
Zarządzenia Nr 25/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 stycznia 2006 r.

 

ROZSZERZENIE JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT

DLA URZĘDU MIASTA SZCZECIN

L.p.
Symbole klasyfikacyjne
Hasła klasyfikacyjne
Kategoria archiwalna
Uwagi

 II
 stopnia
podziału

 III
 stopnia
podziału 

 IV
 stopnia
podziału 

 V
 stopnia
podziału 

 W komórce  macierzystej 

 W innych  komórkach 

1.

 

 

1110

 

Zapotrzebowanie i nabór pracowników

B-2

Bc

Oferty nie wykorzystane w naborze - kat. Bc

2.

 

 

4350

 

Postępowanie administracyjne o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium szkolnego

B-15

Bc

w tym wydawanie zaświadczeń kat. B-5

3.

 

436

 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 

 

4.

 

 

4360

 

Rejestr zgłoszeń

B-10

Bc

 

5.

 

 

4361

 

Rejestr  wniosków o wszczęcie postępowania

BE-10

Bc

 

6.

 

 

4362

 

Postępowania administracyjne w tym decyzje administracyjne o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania

B-10

Bc

Okres przechowywania liczy się od utraty mocy decyzji lub zakończenia postępowania
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/03, odpowiedzialny/a: Alicja Stańkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/17 13:11:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/17 13:11:48 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/14 17:12:12 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/14 17:08:45 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/14 17:06:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/07 13:54:15 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/07 13:52:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/04 08:18:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/03 15:46:51 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/03 15:46:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/03 15:44:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/03 15:37:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/03 15:37:11 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/03 15:36:30 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/03 15:31:31 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/03 15:29:57 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/03 15:28:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/03 15:23:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/03 15:22:22 nowa pozycja