Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 123/06 w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz przydziału lokali komunalnych organizacjom pozarząd i innym podmiotom prowadz.dział.pożytku publ

Data podpisania: 2006/03/06

Data wejścia w życie: 2006/03/06


ZARZĄDZENIE NR 123/06

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 6 marca 2006 roku

w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz przydziału lokali komunalnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz.2104) i art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam zasady zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz przydziału lokali komunalnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 639/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz przydziału lokali komunalnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia - Zasady zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz przydziału lokali komunalnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

WZORY TYPOWYCH FORMULARZY ZWIĄZANYCH ZE ZLECANIEMREALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA ORGANIZACJOM ORAZ PRZYDZIAŁU LOKALI KOMUNALNYCH ORGANIZACJOM:

 1. Wzór Uchwały intencyjnej Rady Załącznik Nr 1
 2. Wzór Karty obiegowej do oferty składanej z inicjatywy wnioskodawcy Załącznik Nr 2
 3. Wzór Ogłoszenia Prezydenta Miasta Szczecin wersja skrócona Załącznik Nr 3
 4. Wzór Ogłoszenia Prezydenta Miasta Szczecin wersja pełna Załącznik Nr 4
 5. Wzór Oświadczenia (do oferty) Załącznik Nr 5
 6. Wzór Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie powołania Komisji Opiniującej (zadania z art. 4 ust. 1 Ustawy) Załącznik Nr 6
 7. Wzór Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie powołania Komisji Opiniującej (zadania z Ustawy o PS) - Załącznik Nr 7
 8. Wzór Oświadczenia członka Komisji Konkursowej Załącznik Nr 8
 9. Wzór Ogłoszenia o posiedzeniu Komisji Załącznik Nr 9
 10. Wzór Regulaminu pracy Komisji Opiniującej Załącznik Nr 10
 11. Wzór Protokołu z prac Komisji Opiniującej Załącznik Nr 11
 12. Wzór Karty oceny oferty Załącznik Nr 12
 13. Wzór Oświadczenia Woli Prezydenta (zadania z art. 4 ust. 1 Ustawy) Załącznik Nr 13
 14. Wzór Oświadczenia Woli Prezydenta (zadania z Ustawy o PS) Załącznik Nr 14
 15. Wzór Oświadczenia (do umowy) Załącznik Nr 15
 16. Wzór Karty usług ... (do umowy) Załącznik Nr 16
 17. Wzór Wniosku o aneksowanie umowy zawartej na podstawie rozdziału 2 działu II Ustawy / Ustawy o PS* Załącznik Nr 17
 18. Wzór Karty obiegowej do wniosku o aneksowanie umowy zawartej na podstawie rozdziału 2 działu II Ustawy / Ustawy o PS*- Załącznik Nr 18
 19. Wzór Rozliczenia umowy Załącznik Nr 19
 20. Wzór Karty obiegowej do wniosku o przydział lokalu dla organizacji Załącznik Nr 20
 21. Wzór Sprawozdania z dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym Załącznik Nr 21
 22. Wzór Sprawozdania z innych form zlecanych zadań oraz pomocy finansowej i pozafinansowej, udzielonej organizacjom pozarządowym Załącznik Nr 22
 23. Wzór Sprawozdania z lokali komunalnych użytkowanych przez organizacje pozarządowe Załącznik Nr 23

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/10/18, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/24 11:22:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/24 11:22:32 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/10/18 12:07:02 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2006/10/18 09:10:06 nowa pozycja