Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 81/06 w sprawie uzupełnienia składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data podpisania: 2006/02/14

Data wejścia w życie: 2006/02/14


ZARZĄDZENIE Nr 81/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 lutego 2006 r.

w sprawie uzupełnienia składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

    Na podstawie § 27 ust. 2 uchwały Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia
09 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 58, poz. 1047) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art.99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806) zarządzam, co następuje:


§ 1. W § 1 zarządzenia Nr 130/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 marca 2003 r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji mieszkaniowej wprowadza się następujące
zmiany:
1) ze składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej odwołuje się Mirosławę Masłowską
i Iwonę Klimowicz;
2) w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołuje się Jarosława Kaczorowskiego
i Jakuba Kalitę.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa
i Lokali Użytkowych.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/02/13, odpowiedzialny/a: Iwona Jasionowska, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2007/02/13 10:03:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2007/02/13 10:03:18 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2007/02/13 10:02:44 nowa pozycja