Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 66/08 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin za 2007 rok

Data podpisania: 2008/02/07

Data wejścia w życie: 2008/02/07


Zarządzenie Nr 66/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 7 lutego 2008 r.
 
w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin za 2007 rok.
 
Na podstawie art. 31 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,      poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r. Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r.) zarządzam, co następuje:
 
 
§1. Powołuje się zespół zadaniowy pn. „Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin za 2007 rok” w składzie:
1)      prof. dr hab. inż. Wiesław F. Skrzypczak – Prorektor ds. Rozwoju Uczelni i Współpracy z Gospodarką, Akademia Rolnicza,
2)      dr hab. inż. prof. PS Ryszard Getka – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, Politechnika Szczecińska,
3)      prof. dr hab. Edward Urbańczyk – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Kapituły Business Club Szczecin,
4)      Jerzy Łuczak – Kanclerz Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
5)      dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki – Kierownik Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
6)      Zbigniew Pluta – Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości,
7)      Andrzej Martuś – Wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej,
8)      Bogumił Rogowski – Prezydent Kapituły Business Club Szczecin,
9)      Maciej Chrobak – Sekretarz Loży Szczecińskiej Business Centre Club,
10) Dariusz Jędrzejewski – Wiceprezes Kupieckiej Izby Gospodarczej Pomorza Zachodniego,
11) Józef Pepliński – Prezes Zrzeszenia Kupców w Szczecinie,
12) Krzysztof Nowak – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,
13) Arkadiusz Pawlak – Przewodniczący Komisji Rozwoju ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej Rady Miasta Szczecin,
14) Tomasz Banach – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych,
zwana w dalszej niniejszego zarządzenia Kapitułą.
 
§2. Kapituła zostaje powołana w celu rozstrzygnięcia konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin za 2007 rok.
 
§3. W celu rozstrzygnięcia konkursu wskazanego w §2 Kapituła jest obowiązana stosować Regulamin Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 4/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin, zm. Zarządzeniem Nr 695/06 Prezydenta Miasta Szczecin zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin.
 
§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta
i Funduszy Pomocowych.
 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnił: WRMiFP, wytworzono: 2008/02/28, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Andrzej Waś, dnia: 2008/02/28 11:16:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Waś 2008/02/28 11:16:29 nowa pozycja