Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 69/08 zmieniające zarządzenie Nr 585/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2006r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Data podpisania: 2008/02/08

Data wejścia w życie: 2008/02/11


ZARZĄDZENIE NR 69/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lutego 2008r.
zmieniające zarządzenie Nr 585/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2006r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.


        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337; z 2007 Dz. U. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218), art. 4 ust. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; z 2003 r. Dz. U. Nr 60, poz. 535; Nr 124, poz. 1152; Nr 139, poz. 1324; Nr 229, poz. 2276; z 2004 r. Dz. U. Nr 96, poz. 959; Nr 145, poz. 1535; Nr 146, poz. 1546; Nr 213, poz. 2155; z 2005 r. Dz. U. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252; z 2006 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1119; Nr 208, poz. 1540), zarządzam, co następuje:§ 1. „Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów” stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 585/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2006r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 585/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2006r. pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2008r., z wyłączeniem procedur wszczętych przed datą wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2008/02/14, odpowiedzialny/a: Urszula Rogacz, wprowadził/a: Ewa Pobikrowska, dnia: 2008/02/14 13:55:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Pobikrowska 2008/02/14 13:55:53 nowa pozycja