Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 177/08 zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.

Data podpisania: 2008/04/28

Data wejścia w życie: 2008/04/28


ZARZĄDZENIE NR 177/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 kwietnia 2008 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 415/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy (zm. Zarządzenie Nr 499/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2007r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 9 dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu:
„ 5) umieszczenia reklam krótkoterminowych - do 3 miesięcy.”

2) § 18 otrzymuje brzmienie:
„ § 18. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin nie posiadających osobowości prawnej, w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – w przypadku nieruchomości oddanych im w trwały zarząd lub na podstawie umów o zarządzanie. Odnośnie stosowania tych zasad Prezydent Miasta Szczecin może upoważnić konkretne osoby do wyrażania woli w jego imieniu.”

3) ust. 3 pkt 1 lit. b „Trybu postępowania przy udostępnianiu nieruchomości w celu umieszenia reklam” stanowiącego Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„ b) Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, Prezes Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – na dzierżawy nieruchomości oddanych im w trwały zarząd lub na podstawie umów o zarządzanie w sposób określony przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z włączeniem basenów p.poż.”

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin
ds. bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2008/04/28, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Małgorzata Dobrzyńska, dnia: 2008/04/28 17:03:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Dobrzyńska 2008/04/28 17:03:13 modyfikacja wartości
Małgorzata Dobrzyńska 2008/04/28 16:56:25 nowa pozycja